QUIZ
ประวัติศาสตร์ ป.2
13 minutes ago by
20 questions
Q.

คำใดเป็นคำระบุเวลาที่แสดงถึงอนาคต

answer choices

วันนี้

พรุ่งนี้

เมื่อวานนี้

Q.

คำว่า "เมื่อวานนี้"เป็นคำระบุเวลาที่แสดงถึงช่วงเวลาใด

answer choices

อดีต

ปัจจุบัน

อนาคต

Q.

เหตุการณ์ใดเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

answer choices

วันนี้น้องไม่สบาย

พรุ่งนี้ฉันต้องไปหาหมอ

เมื่อวานนี้แม่ซื้อเสื้อมาให้ 1 ตัว

Q.

"ช่วงเวลาที่ยังมาไม่ถึง" หมายถึงช่วงเวลาใด

answer choices

อดีต

ปัจจุบัน

อนาคต

Q.

วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมเป็นวันสำคัญอะไร

answer choices

วันครู

วันขึ้นปีใหม่

วันเด็กแห่งชาติ

Q.

วันใดเป็นวันคล้ายวันที่ประเทศไทยเปลี่ยนมาปกครองแบบ "ประชาธิปไตย"

answer choices

วันจักรี

วันฉัตรมงคล

วันรัฐธรรมนูญ

Q.

ปฏิทินนอกจากจะบอกวัน เดือน ปี แล้วยังบอกอะไรอีก

answer choices

วันสำคัญ

วันเกิดคุณแม่

วันฉีดวัคซีนป้องกันโควิด

Q.

ข้อเป็นหลักฐานที่แสดงถึงที่อยู่ของครอบครัว

answer choices

สูติบัตร

สำเนาทะเบียนบ้าน

บัตรประจำตัวประชาชน

Q.

นอกจากข้อมูลของเราแล้ว สูติบัตรยังบอกข้อมูลของใครอีก

answer choices

พ่อแม่ของเรา

พี่น้องของเรา

ปู่ย่าของเรา

Q.

หลักฐานในข้อใดบางครั้งก็เชื่อถือไม่ได้

answer choices

สูติบัตร

คำบอกเล่า

สำเนาทะเบียนบ้าน

Q.

เส้นเวลาของครอบครัว "ไม่ได้"บอกให้เรารู้เรื่องอะไร

answer choices

จำนวนสมาชิกของครอบครัว

ช่วงเวลาสำคัญของครอบครัว

เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในครอบครัว

Q.

ข้อใดกล่าวถึงสภาพแวดล้อมสมัยก่อนได้ถูกต้อง

answer choices

มีไฟฟ้าและน้ำประปาใช้

ทอผ้าและตัดเย็บเสื้อผ้าใช้เอง

นิยมสร้างบ้านใกล้รถไฟฟ้า

Q.

ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนสมัยก่อนเป็นอย่างไร

answer choices

มีความเร่งรีบ

พึ่งพาอาศัยกัน

นิยมทำงานนอกบ้าน

Q.

ข้อใด "ไม่ใช่"สาเหตุที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในชุมชน

answer choices

เทคโนโลยีเจริญขึ้น

ความก้าวหน้าทางการสื่อสาร

คนในชุมชนสนิทสนมกันมากขึ้น

Q.

ข้อใดเป็นผลโดยตรงจากความเจริญทางเทคโนโลยี

answer choices

มีโทรศัพท์ใช้

ชุมชนขยายใหญ่ขึ้น

คนในชุมชนใจดีขึ้น

Q.

ข้อใด "ไม่ใช่"แหล่งสืบค้นความเป็นมาของชุมชน

answer choices

ศาสนสถานในชุมชน

ห้างสรรพสินค้าในชุมชน

ห้องสมุดชุมชน

Q.

ข้อใดเป็นผลกระทบที่มาจากการพัฒนาทางเทคโนโลยี

answer choices

ใช้แรงงานสัตว์มากขึ้น

ไม่สามารถรักษาโรคร้ายได้

อากาศเป็นมลพิษและน้ำเน่าเสีย

Q.

ข้อใด "ไม่ใช่"สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในชุมชน

answer choices

การตัดถนนผ่านหมู่บ้าน

การสร้างโรงงานอุตสาหกรรม

การเลี้ยงควายเพื่อช่วยทำนา

Q.

ข้อใด "ไม่ใช่"จุดประสงค์ของประชาคมอาเซียน (ASEAN)

answer choices

ร่วมมือกันค้าอาวุธสงคราม

สนับสนุนด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม

ช่วยกันเหลือด้านเศรษฐกิจและการค้า

Q.

ประเทศใดเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน (ASEAN)

answer choices

สิงคโปร์

อังกฤษ

เนปาล

Quizzes you may like
15 Qs
The Alchemist Part One
1.6k plays
English and Language Arts - 10th
13 Qs
South America Capitals!
4.1k plays
10 Qs
Qatar History
1.8k plays
19 Qs
Mexico, Caribbean, Central America
4.4k plays
20 Qs
Guatemala
1.5k plays
11 Qs
El Salvador
4.3k plays
English and Language Arts - 10th
13 Qs
Asian Countries
30.9k plays
20 Qs
The Flags of Spanish
29.2k plays
Why show ads?
Report Ad