QUIZ
Văn học dân gian Việt Nam
20 minutes ago by
14 questions
Q.

Tác phẩm tự sự dân gian thường kể về số phận con người bình thường trong xã hội nhằm thể hiện tinh thần nhân đạo và lạc quan của nhân dân được gọi là

answer choices

cổ tích

Chèo

Tuồng

Truyền Thuyết

Q.

Văn học dân gian tồn tại nhờ

answer choices

Dị bản

Văn bản

Truyền miệng

Truyền tai

Q.

Sân khấu dân gian không bao gồm thể loại nào?

answer choices

Tuồng

Múa rối

Chèo

Ca dao

Q.

Tác phẩm dân gian thường kể về các vị thần, giải thích tự nhiên, phản ánh quá trình sáng tạo văn hóa của con người thời cổ đại được gọi là:

answer choices

Sử thi

Thần thoại

Cổ tích

Truyền thuyết

Q.

Phương thức truyền miệng khiến cho văn học dân gian có đặc điểm nào?

answer choices

Tập hợp

Dị bản

Nguyên hợp

Cộng đồng

Q.

Phương thức truyền miệng của văn học dân gian được thực hiện thông qua:

answer choices

Ghi chép

Diễn xướng dân gian

Trí nhớ

Kể chuyện

Q.

…là lời thơ trữ tình dân gian thường kết hợp với âm nhạc khi diễn xướng, được sáng tác nhằm diễn tả thế giới nội tâm của con người.

answer choices

Ca dao

Truyện thơ

Tục ngữ

Câu đố

Q.

Trong những câu sau câu nào nêu khái niệm đúng nhất về văn học dân gian?

answer choices

Văn học dân gian là những sáng tác cá nhân, truyền miệng, lưu truyền trong nhân dân.

Văn học dân gian là những sáng tác tập thể, truyền miệng, lưu truyền trong nhân dân.

Văn học dân gian là những sáng tác tập thể, mang tính sáng tạo của cá nhân cao.

Văn học dân gian là những sáng tác tập thể, lưu truyền trong nhân dân, mang dấu ấn cá nhân.

Q.

Câu nào không đúng khi nói về văn học dân gian?

answer choices

Văn học dân gian là văn học của quần chúng lao động.

Văn học dân gian Việt Nam là văn học của nhiều dân tộc.

. Văn học dân gian là những sáng tác tập thể, truyền miệng.

Văn học dân gian mang đậm dấu ấn cá nhân của tác giả.

Q.

Đặc trưng nào không phải của văn học dân gian?

answer choices

Tính truyền miệng

Tính cá thể

Tính tập thể

Tính dị bản

Q.

Ca dao chủ yếu ra đời trong hoàn cảnh nào?

answer choices

Chiến đấu

Học tập

Lao động

Nghi lễ

Q.

Điểm nào sau đây không thuộc giá trị cơ bản của văn học dân gian?

answer choices

Văn học dân gian là kho tri thức vô cùng phong phú về đời sông các dân tộc.

Văn học dân gian có giá trị giáo dục sâu sắc về truyền thống dân tộc.

Văn học dân gian là văn học của tầng lớp bình dân.

Văn học dân gian có giá trị nghệ thuật to lớn

Q.

Thể loại nào dưới đây không phải của văn học dân gian?

answer choices

Thần thoại

Ca dao

Kịch nói

Chèo

Q.

Văn học dân gian là do:

answer choices

Người bình dân sáng tác và phổ biến bằng hình thức văn bản.

Người bình dân sáng tác và phổ biến theo lối truyền miệng.

Người trí thức sáng tác và phổ biến theo lối truyền miệng.

Người trí thức sáng tác và phổ biến bằng hình thức chữ viết

Quizzes you may like
18 Qs
Life Cycle of a Star
25.3k plays
19 Qs
The Sun
1.6k plays
Other
20 Qs
Distances
3.7k plays
20 Qs
Life Cycle of A Star
2.2k plays
20 Qs
Hertzsprung Russell Diagram
3.3k plays
15 Qs
Characteristics of Stars
3.7k plays
13 Qs
Components of the Universe
3.3k plays
17 Qs
The Sun, Moon, and Stars
6.6k plays
Why show ads?
Report Ad