Special Education

Image

Bài 8_ULIS 1

2
plays

8 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Chọn đáp án đúng cho câu sau:

  비행기표는 두 ______ 에 육백만 동이에요.

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Chọn nghĩa tiếng Việt của từ vựng sau:

  양말

  Quả lê

  Quả táo

  Váy liền

  Đôi tất

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Chọn từ đúng để điền vào chỗ trống:

  꽃 ______ 송이를 사요.

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes