World Languages

7th

grade

Image

Đại từ

62
plays

20 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Đại từ trong câu sau thuộc loại nào: "Sinh nhật của chúng tôi trùng nhau."?

  Đại từ để trỏ

  Đại từ để hỏi

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Đại từ trong câu sau thuộc loại nào: "Anh ấy làm sao?"

  Đại từ để hỏi về người, sự vật

  Đại từ để hỏi về số lượng

  Đại từ hỏi về hoạt động, tính chất, sự việc

  Đại từ xưng hô

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Đại từ in đậm trong câu sau dùng để làm gì: "Tôi lên 5 bắt đầu tập xe đạp. Thằng bạn tôi cũng bắt chước làm vậy."?

  Trỏ tính chất

  Trỏ sự vật

  Trỏ người

  Trỏ hoạt động

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?