Social Studies

SINH HOẠT LỚP 10A2 20/8

1
play

5 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  20 seconds
  1 pt

  Cô giáo dạy Toán lớp 10A2 tên là gì?

  Phạm Thị Hà

  Phạm Thu Hà

  Phạm Thị Thu Hà

  Phạm Hà

 • 2. Multiple-choice
  20 seconds
  1 pt

  Cô giáo dạy môn Hóa học cùng tên với cô giáo dạy môn nào sau đây?

  Tiếng Anh

  Ngữ Văn

  Vật lý

  Lịch sử

 • 3. Multiple-choice
  20 seconds
  1 pt

  Môn Lịch sử do cô giáo nào sau đây giảng dạy?

  Cô Vũ Thị Hải

  Cô Vũ Thị Thúy Hải

  Cô Trần Thị Phương Thảo

  Cô Tạ Thị Phương Thảo

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes