Other

V9- KIỀU Ở LẦU NGƯNG BÍCH

6
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Đoạn trích "Kiều ở lầu Ngưng Bích" nằm trong phần nào của tác phẩm Truyện Kiều?

  Phần 1- Gặp gỡ và đính ước

  Phần 2- gia biến và lưu lạc

  Phần 3- đoàn tụ

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Thúy Kiều ở trong tình cảnh nào qua đoạn trích "Kiều ở lầu Ngưng Bích"?

  Kiều bị giam lỏng ở lầu Ngưng Bích

  Kiều bị bắt giam chỗ Tú Bà

  Kiều bị đưa vào chốn lầu xanh

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Từ "chén đồng" nghĩa là gì?

  Chén rượu bằng đồng

  Chén rượu thề nguyền

  Chén rượu đồng tâm thề nguyền

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes