History

Professional Development

Image

ทวารวดี & ละโว้

28

10 questions

 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  1.เหตุผลสำคัญที่ทำให้อาณาจักรโบราณ

  มักตั้งอยู่ริมแม่น้ำหรือชายฝั่งทะเลคืออะไร

  ประชาชนใช้เรือเป็นพาหนะ

  สะดวกในการค้าขายและเพาะปลูก

  ป้องกันข้าศึกเข้ามาล้อมเมือง

  ฝึกฝนกองทัพทางทะเลให้มีประสิทธิภาพ

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  2.อาณาจักรทวารวดีมีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดใด?

  ลพบุรี

  เชียงราย

  นครปฐม

  ลำพูน

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  3.ผู้คนในสมัยทวารวดีส่วนใหญ่ นับถือศาสนาใด?

  ศาสนาพุทธนิกายเถรวาท

  ศาสนาพุทธนิกายมหายาน

  ศาสนาฮินดู

  ศาสนาพราหมณ์

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags