Other

Professional Development

Image

ނޫނު ސުކުނާއި ތަންވީނުގެ ޙުކުމްތައް

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  ސުކުންވެގެންވާ ނޫނަކީ

  ނޫނެއްގައި ސުކުންނުވުން

  ނޫނެއްގައި އުބުފިލިޖެހުން

  ނޫނެއްގައި ދެފިލިޖެހުން.

  ނޫނެއްގައި ސުކުންވުން.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  ކޮންމެ އަކުރެއްގައިވެސް ދެ ފިލިޖެހުމުން އެއީ

  އިޒުހާރެވެ

  ނޫނު ސުކުނެވެ

  ތަންވީނެވެ

  އިޚްފާއެވެ

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  اِظْهَار ގެމާނައަކީ

  ވަންހަނާކުރުން

  ފާޅުކުރުން

  އެއްކޮށްލުން

  ފޮރޮޅާލުން

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?