Education

KHẨU LỆNH - TÂM THỨC TẬP THỂ

5
plays

8 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  10 seconds
  1 pt

  Khẩu lệnh "Trời ta" có ý nghĩa gì?

  Học sinh sẽ chạy vòng tròn khi nghe thấy khẩu lệnh

  Học sinh sẽ đứng lên khi nghe thấy khẩu lệnh này

  Học sinh sẽ hô "Ta ngồi" và ngồi xuống khi nghe khẩu lệnh này

  Học sinh sẽ hô "Ta đứng" và đứng lên khi nghe khẩu lệnh này

 • 2. Multiple-choice
  10 seconds
  1 pt

  Khẩu lệnh nào để học sinh sau khi nghe thấy sẽ hô "Ta ngồi" và ngồi xuống

  Học sinh

  Ngồi xuống

  Trời ta

  Đất ta

 • 3. Multiple-choice
  10 seconds
  1 pt

  Khi nghe khẩu lệnh " Ai là học sinh Việt Anh" thì học sinh sẽ hô to

  Em

  Con

  Tôi

  Chúng em

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes