Philosophy

Quy luật thống nhất và đấu tranh các mặt đối lập

9
plays

5 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Mâu thuẫn nào tồn tại trong suốt quá trình vận động và phát triển của sự vật hiện tượng?

  Mâu thuẫn thứ yếu

  Mâu thuẫn không cơ bản

  Mâu thuẫn cơ bản

  Mâu thuẫn bên ngoài

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Sự đấu tranh của các mặt đối lập là?

  Tạm thời

  Tuyệt đối

  Tương đối

  Vừa tuyệt đối vừa tương đối

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Mâu thuẫn nổi lên hàng đầu ở một giai đoạn phát triển của sự vật và chi phối các mâu thuẫn khác trong giai đoạn đó gọi là mâu thuẫn gì?

  Đối kháng

  Thứ yếu

  Chủ yếu

  Bên trong

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes