QUIZ
ข้อสอบวิชาทัศนศิลป์ รหัสวิชา ศ22101 กลางภาค 1/64
a month ago by
30 questions
Q.

1. การวิจารณ์ คืออะไร

answer choices

การอธิบายหรือเล่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลงานให้ผู้อื่นได้รับรู้

การบรรยายบางส่วนหรือบรรยายให้ครอบคลุมทุกเรื่อง

การบรรยายโดยใช้หลักวิชาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง วิจารณ์เฉพาะส่วนเฉพาะประเด็น

การวิจารณ์ในเชิงลบเพื่อทำลาย ทำให้อับอาย

Q.

2. ข้อใดที่ไม่ใช่องค์ประกอบของการวิจารณ์

answer choices

ผู้ชม

ศิลปิน

ผลงานศิลปะ

สถานที่แสดงผลงาน

Q.

3. ข้อใดที่ไม่ใช่ประโยชน์ของการวิจารณ์งานศิลปะ

answer choices

เป็นการฝึกฝนตนเองให้เข้าใจงานศิลปะที่ผู้อื่นแสดงออก

เป็นการประเมินค่าผลงานทางศิลปะตามความเชื่อ และทฤษฎีความงามทางศิลปะ

เป็นการกระตุ้นให้ตนเองและผู้สร้างงานศิลปะเกิดแรงขับภายในให้คิดค้นพัฒนา

สร้างสรรค์รูปแบบใหม่ๆ

เป็นการแสดงความคิดเห็นของตนเองต่องานศิลปะชิ้นนั้น เพื่อให้ผู้สร้างงานศิลปะนำไปแก้ไข

ปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ ให้ดีขึ้น

Q.

4. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลงานที่จะวิจารณ์ เช่น เป็นผลงานประเภทใด ชื่อภาพ ชื่อศิลปิน

เทคนิควิธีการ ขนาดของภาพ คือข้อใด

answer choices

ข้อมูลภาพ

การพรรณนา

การวิเคราะห์

การตีความหมายและประมาณค่า

Q.

5. การนำหลักการทางศิลปะมาอัดภาพ มาจัดองค์ประกอบ การใช้สีและเทคนิคที่นำมา

สร้างสรรค์ คือข้อใด

answer choices

ข้อมูลภาพ

การพรรณนา

การวิเคราะห์

การตีความหมายและประมาณค่า

Q.

6. เป็นขั้นตอนที่อธิบายสิ่งที่มองหรือสังเกตเห็นภายในภาพว่ามีลักษณะอย่างไร ประกอบ

ด้วยอะไรบ้าง คือข้อใด

answer choices

ข้อมูลภาพ

การพรรณนา

การวิเคราะห์

การตีความหมายและประมาณค่า

Q.

7. เป็นขั้นตอนที่ต้องตีความหมายหรือแปลงความหมายในภาพ ว่าผู้วาดต้องการสื่อความหมายคือข้อใด

answer choices

ข้อมูลภาพ

การพรรณนา

การวิเคราะห์

การตีความหมายและประมาณค่า

Q.

8. เป็นขั้นตอนที่ต้องพิจารณาประเมินว่า ผลงานศิลปะชิ้นนั้นมีความสวยงามในแง่ใดหรือควรปรับปรุงอย่างไร คือข้อใด

answer choices

ข้อมูลภาพ

การพรรณนา

การวิเคราะห์

การตีความหมายและประมาณค่า

Q.

9. ขั้นตอนกระบวนการวิจารณ์งานศิลปะที่ถูกต้องคือข้อใด

answer choices

2 - 1 - 3 - 4

1 - 2 - 4 - 3

3 - 2 - 1 - 4

1 - 2 - 3 - 4

Q.

10. ผู้วิจารณ์ผลงานศิลปะควรมีประสบการณ์หลายๆ ด้าน ข้อใดที่ไม่ใช่การสร้างประสบการณ์ด้านความงามของ สุกรี เจริญสุข

answer choices

มีความตั้งใจและศรัทธาต่อความงาม

มีการรับรู้และประทับใจในความงาม

มีอุดมการณ์และยึดมั่นแนวการสร้างศิลปะของตนเอง

ศึกษาหาความรู้และมีความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น

Q.

11. ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง เป็นศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. ใด

answer choices

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

Q.

12. ข้อใดคือความหมายของการเต็มใจรับรู้ความงาม

answer choices

การฝึกฝนจิตใจตนเองให้มองสิ่งต่างๆ ว่างาม

การยอมรับความงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้น

ความสุขที่ได้เห็นความงามหรือเกิดอารมณ์ต่างๆ

ต้องเข้าใจงานศิลปะบางประเภทที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม

Q.

13. ข้อใดที่ไม่ใช่แนวการวิจารณ์ภาพเขียนของ ปรีชา เถาทอง

answer choices

จุดเด่นของภาพ และรูปแบบของกรรมวิธี

แนวเรื่อง และตำแหน่งรูปทรง

สัดส่วน น้ำหนักสี และบรรยากาศโดยรวม

องค์ประกอบศิลป์ และเทคนิควิธีการสร้างงาน

Q.

14. ข้อใดที่ไม่ใช่จุดเด่นของภาพ “ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ”ที่ปรีชา เถาทอง วิจารณ์

answer choices

ความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์

สื่อให้เห็นรูปแบบของกรรมวิธี

แนวเรื่องการบูชาถวายพระพร

การใช้เทคนิควิธีการสร้างสรรค์ที่หลากหลาย

Q.

15. งานศิลปะที่แสดงเอกลักษณ์ของปรีชา เถาทอง คือข้อใด

answer choices

สีสดใส

แสงและเงา

รูปทรงเรขาคณิต

รูปทรงเหมือนธรรมชาติ

Q.

16. ข้อใดที่ไม่ใช่องค์ประกอบของทัศนธาตุ

answer choices

จุดและเส้น

รูปร่างและพื้น

รูปทรงและบริเวณว่าง

จุดเด่นและความสมดุล

Q.

17. การจัดวางทัศนธาตุให้อยู่ในสภาพที่สมดุลหยุดนิ่ง มีน้ำหนักซ้าย-ขวาของภาพเท่ากันคือข้อใด

answer choices

ความมีเอกภาพ

ความประสานกลมกลืน

ความขัดแย้ง

ความสมดุล

Q.

18. การจัดวางทัศนธาตุให้เกิดความกลมกลืนดูเป็นพวกเดียวกัน คือข้อใด

answer choices

ความมีเอกภาพ

ความประสานกลมกลืน

ความขัดแย้ง

ความสมดุล

Q.

19.การจัดวางทัศนธาตุให้ดูต่างจากส่วนใหญ่เพื่อสร้างความโดดเด่นหรือเน้นในส่วนนั้นคือข้อใด

answer choices

ความมีเอกภาพ

ความประสานกลมกลืน

ความขัดแย้ง

ความสมดุล

Q.

20. การจัดวางทัศนธาตุให้เป็นกลุ่มเป็นพวกและรับรู้ได้ว่าเป็นเรื่องราวเดียวกันคือข้อใด

answer choices

ความมีเอกภาพ

ความประสานกลมกลืน

ความขัดแย้ง

ความสมดุล

Q.

21. ส่วนประกอบของรูปร่างต่างๆ สามารถนำมาสร้างเป็นงานออกแบบทางศิลปะให้เกิดเอกภาพได้หลายวิธี ข้อใดที่ไม่ใช่

answer choices

วิธีสัมผัส

วิธีทับซ้อนกัน

วิธีจัดเป็นกลุ่ม

วิธีจัดเรียงกันเป็นระดับ

Q.

22. ข้อใดที่ไม่ใช่ลักษณะของความกลมกลืน

answer choices

ความกลมกลืนด้วยเส้นและสี

ความกลมกลืนด้วยขนาดและลักษณะผิว

ความกลมกลืนจากสิ่งที่คล้ายกันและเหมือนกัน

ความกลมกลืนด้วยองค์ประกอบของแสงและเงา

Q.

23. ข้อใดที่ไม่ใช่ลักษณะของความสมดุล

answer choices

ความสมดุลที่เหมือนกันข้างเดียว

ความสมดุลที่เหมือนกันทั้งสองข้าง

ความสมดุลที่ไม่เหมือนกันทั้งสองข้าง

ความสมดุลที่เหมือนกันและไม่เหมือนกันทั้งสองข้าง

Q.

24. ความสัมพันธ์ของขนาดในส่วนต่างๆของรูปทรงว่ามีความพอดีเหมาะสมคือข้อใด

answer choices

จังหวะและลีลา

สัดส่วน

จุดสนใจ

ความขัดแย้ง

Q.

25. การจัดวางทัศนธาตุที่ต้องการเน้นบนจุดซึ่งสายตามนุษย์รับรู้ได้มากที่สุดคือข้อใด

answer choices

จังหวะและลีลา

สัดส่วน

จุดสนใจ

ความขัดแย้ง

Q.

26. การวางตำแหน่งของทัศนธาตุให้มีระยะห่างเท่าๆ กันหรือให้เกิดความเป็นระเบียบคือข้อใด

answer choices

จังหวะและลีลา

สัดส่วน

จุดสนใจ

ความขัดแย้ง

Q.

27. ความหมายของทัศนธาตุคือข้อใด

answer choices

ส่วนประกอบต่างๆ ที่มองเห็นและรับรู้ได้

ส่วนประกอบต่างๆ ที่สามารถมองเห็นและสัมผัสได้

ส่วนประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างงานทัศนศิลป์

ส่วนประกอบต่างๆ ที่ศิลปินนำมาเป็นองค์ประกอบการจัดภาพ

Q.

28. ทัศนธาตุมีองค์ประกอบหลายอย่าง ข้อใดที่ไม่ใช่

answer choices

จุดและเส้น

รูปและเส้น

รูปทรงและบริเวณว่าง

จุดเด่นและความสมดุล

Q.

29. เส้นตรงในแนวตั้งให้ความรู้สึกอย่างไร

answer choices

ความกว้าง

ราบเรียบ สงบนิ่ง

ความอ่อนช้อย นุ่มนวล

สูงสง่า มั่นคง แข็งแรง

Q.

30. พื้นผิวหยาบกระด้าง ขรุขระคล้ายผิวไม้ให้ความรู้สึกอย่างไร

answer choices

มีน้ำหนัก

หนักแน่นมั่นคง

การเคลื่อนไหว

ความศรัทธาเลื่อมใส

Quizzes you may like
10 Qs
Powers Of Ten
10.7k plays
10 Qs
Energy Conversions
11.3k plays
20 Qs
二年级数学(基本运算:乘法)
2.9k plays
14 Qs
Distributive Property & Like Terms I
3.7k plays
20 Qs
Factual Fluency - Mixed Operations
5.4k plays
10 Qs
Itqan Menambah Berkat
1.2k plays
10 Qs
How Do Organisms Reproduce
3.6k plays
10 Qs
一年级数学(数目的组合)
2.8k plays
Why show ads?
Report Ad