Business

7th -

12thgrade

Image

Money 101

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt
  Image

  ใครมีสภาพคล่องที่สุด ?

  ลุงตู่ขายอาวุธ รายได้1,000,000 บาท/เดือน และมีรายจ่าย 1,500,000 บาท/เดือน

  ลุงป้อมขายนาฬิกา รายได้ 2,000,000 บาท/เดือน และมีรายจ่าย 1,980,000 บาท/เดือน

  ลุงพลเป็นพรีเซ็นเตอร์และ Youtuber รายได้ 300,000 บาท/เดือน และมีรายจ่ายในการสู้คดี 3000,000 บาท/เดือน

  ลุงดำ ทำสวน รายได้ 150,000 บาท/เดือน และมีรายจ่าย 50,000 บาท/เดือน

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  สภาพคล่อง หมายความว่าอย่างไร ?

  มีกิน มีใช้ ไม่เหลือเก็บ

  ไม่มีกิน ไม่มีใช้ ยืมเพื่อนตลอด แต่เหลือเก็บ

  มีกิน มีใช้ มีเหลือเก็บ

  มีกิน ไม่มีใช้ ไม่มีเหลือเก็บ

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  อะไรคือความหมายของการเป็นเจ้าของกิจการจริงๆ ?

  (Business Owner)

  เจ้าของร้านชาไข่มุกหน้าปากซอย

  ลูกเจ้าของร้านชาไข่มุกหน้าปากซอย

  เจ้าของเฟรนไชน์ร้านชาไข่มุกหน้าปากซอย

  เพื่อนเจ้าของร้านชาไข่มุกหน้าปากซอย

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?