World Languages

12th

grade

Image

Chiến lược trực tiếp - Chiến lược ghi nhớ

2.3K
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  1. Giảm số lượng các thành phần rời rạc

  • Dựa trên từ loại, chủ đề, chức năng giao tiếp…

  • Đặt tên nhóm hoặc sử dụng màu sắc để phân biệt

  Phân nhóm

  Liên kết thông tin

  Tạo ngữ cảnh

  Sử dụng hình ảnh

  Sơ đồ ngữ nghĩa/ sơ đồ tư duy

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  2. Liên hệ thông tin ngôn ngữ mới với các khái niệm đã có trong trí nhớ (Liên tưởng có ý nghĩa)

  Phân nhóm

  Liên kết thông tin

  Tạo ngữ cảnh

  Sử dụng hình ảnh

  Sơ đồ ngữ nghĩa/ sơ đồ tư duy

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  3. Đặt một từ/cụm từ vào trong một câu, cuộc hội thoại, hoặc câu chuyện có nghĩa

  Phân nhóm

  Liên kết thông tin

  Tạo ngữ cảnh

  Sử dụng hình ảnh

  Sơ đồ ngữ nghĩa/ sơ đồ tư duy

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?