Social Studies

Image

Улс төр ''B''

98
plays

20 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  “Иргэний нийгэм нь төрөөс үл хамаарах өөр хоорондын харилцаа, эрх зүйгээр зохицуулагддаг хувь хүмүүс, анги, бүлэг, институтуудын нийлбэр цогч ” гэж хэн тодорхойлсон бэ?

  Г.Алмонд

  Г.Гегель

  Д.Истон

  Р.Путнам

  Р.Дарендорьф

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  “Арьс өнгө, нас хүйс, үндэс угсаа зэргээр нь ялгаварлахгүй хүний эрх, эрх чөлөөг дээдлэх” гэсэн өгөгдөл иргэний нийгмийг төлөвшүүлэх төрийн бодлогын аль хүрээний жишээ болох вэ?

  Оюун санааны

  Улс төрийн хүрээний

  Социал хүрээний

  Эдийн засгийн

  Нийгмийн хүрээний

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  . Сонгуульд саналыг шууд өгөх зарчимд хамаарах өгөгдөл аль нь вэ?

  a. Сонгуульд оролцохдоо саналаа чөлөөтэй илэрхийлэх бүхий л болоцоогоор хангагдах

  Сонгогч ямар нэгэн дарамт шахалтгүйгээр гагцхүү өөрийн үзэмжээр саналаа өгөх явдал

  Сонгуулийн эцсийн үр дүн нь зөвхөн иргэдийн санал хураалтын үр дүнгээр шийдэгддэг байх

  Сонгогч бүр ижил тооны санал гаргах эрхтэй бөгөөд санал бүр адил жинтэй байх

  Нас, хүйс, яс, үндсэс угсаа, мэргэжил, хэл, үзэл бодлоос үл шалтгаалан бүгд оролцдог байх

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes