Biology

11th

Image

Biologi Bab 9 Ekosistem (Dwibahasa)

129

15 questions

 • 1. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt

  Susun istilah-istilah berikut dari kumpulan yang paling kecil hingga kumpulan yang paling besar.

  Arrange the following terms from the smallest group to the largest group.

  Komuniti > Populasi > Ekosistem > Spesies

  Community > Population > Ecosystem > Species

  Spesies > Populasi > Ekosistem > Komuniti

  Species > Population > Ecosystem > Community

  Komuniti > Spesies > Populasi > Ekosistem

  Community > Species > Population > Ecosystem

  Spesies > Populasi > Komuniti > Ekosistem

  Species > Population > Community > Ecosystem

 • 2. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt

  Pilih komponen-komponen abiosis. (Anda boleh tanda lebih daripada satu pilihan)

  Choose abiotic components. (You can tick more than one answer)

  Pengeluar

  Producer

  Nilai pH

  pH value

  Suhu

  Temperature

  Pengurai

  Composer

  Topografi

  Topography

 • 3. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt

  Mengapakah hutan konifer yang beriklim sederhana mempunyai kepdatan tumbuhan yang rendah?

  Why do coniferous forests with medium temperature climate have low density of plants?

  Suhu yang tinggi

  High temperature

  Nilai pH tanah tidak sesuai

  Unsuitable pH value of the soil

  Terletak di altitud yang tinggi

  Located at high altitude

  Keamatan cahaya yang rendah

  Low light intensity

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags