QUIZ
พลังงานหมุนเวียน
a day ago by
30 questions
Q.

พลังงาน (Energy) หมายถึงสิ่งที่สามารถทำให้วัตถุต่างๆทำงานได้ มี 2 ประเภทได้แก่ข้อใด.

answer choices

พลังงานชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานหมุนเวียน พลังงานสิ้นเปลือง

พลังงานหมุนเวียน พลังงานเชื้อเพลิง

พลังงานธรรมชาติ พลังงานหมุนเวียน

Q.

พลังงานหมุนเวียนคือพลังงานที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ข้อใดไม่ใช่พลังงานหมุนเวียน.

answer choices

พลังานน้ำ ป่าไม้ กากอ้อย

พลังงานชีวมวล พลังงานลม

พลังงานคลื่น พลังงานเชื้อเพลิง แก๊สธรรมชาติ

พลังานชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย์

Q.

พลังงานในข้อใดเป็นพลังงานสะอาดและไม่สร้างมลพิษใดขณะใช้งาน

answer choices

พลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานชีวมวล

พลังงานใต้พิภพ

พลังงานจากแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ

Q.

ถ้าต้องการให้พัดลมที่โรงเรียนมีการเปลี่ยนรูปพลังงานจากแสงอาทิตย์ เคมี ไฟฟ้า ต้องเลือกใช้อุปกรณ์ข้อใด

answer choices

เซลล์สุริยะ

แก๊สหุงต้ม

แบตเตอรี่

กังหันลม

Q.

ข้อใดไม่ใช่หลักการทำงานของพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ

answer choices

น้ำไหลลงมาตามท่อเข้าสู่เครื่องกังหันน้ำ

ผลักดันใบพัดให้กังหันน้ำหมุนเพลาที่ต่อเข้ากับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะหมุนเกิดการเหนี่ยวนำขึ้น

ทำให้เกิดพลังงานความร้อนต้มน้ำจนเกิดไอน้ำ และหมุนใบพัดเพื่อสร้างกระแสไฟฟ้า

Q.

ข้อใดคืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ

answer choices

แผงเซลล์แสงอาทิตย์

กังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

กังหันลมและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

กังหันไอน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

Q.

เขื่อนภูมิพลมีการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยการเปลี่ยนรูปพลังงานตามข้อใด

answer choices

พลังงานกล → พลังงานเคมี → พลังงานกล → พลังงานไฟฟ้า

พลังงานเคมี → พลังงานความร้อน → พลังงานกล → พลังงานไฟฟ้า

พลังงานเคมี→ พลังงานกล → พลังงานไฟฟ้า

พลังงานจลน์ → พลังงานกล → พลังงานไฟฟ้า

Q.

ส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของระบบกังหันลม คือข้อใด

answer choices

หอคอย

ใบกังหัน

ระบบควบคุม

ระบบส่งกำลัง

Q.

ข้อใดคือลักษณะของการนำกังหันลมมาใช้ประโยชน์

answer choices

เปลี่ยนพลังงานจลน์ ให้เป็นพลังงานกล

เปลี่ยนพลังงานศักย์ เป็นพลังงานกล

เปลี่ยนพลังงานจลน์ ให้เป็นพลังงานศักย์

เปลี่ยนพลังงานกล ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า

Q.

น้ำพุร้อน เป็นพลังงานธรรมชาติที่เกิดจากความร้อนที่ถูกกักเก็บอยู่ภายใต้ผิวโลกเมื่อเปลือกโลกเคลื่อนที่เกิดรอยแตกของชั้นหินเมื่อฝนตกน้ำจะไหลซึมลงไปรับความร้อนจากชั้นหินที่ร้อนจนกลายเป็นไอน้ำแทรกตัวตามรอยแตกขึ้นมาบนผิวโลก น้ำพุร้อนพลังงานประเภทใด

answer choices

พลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานใต้พิภพ

พลังงานชีวมวล

พลังงานจากแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ

Q.

ข้อใดไม่ใช่พลังงานทดแทนที่สามารถหมุนเวียนมาใช้ได้อีก

answer choices

แสงอาทิตย์

ฟืน ถ่าน

ลม น้ำ

ชีวมวล

Q.

ข้อใดเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนทั้งหมด

answer choices

ลม ชีวมวล

น้ำ ถ่านไฟฉาย

น้ำมัน ถ่านหิน

แสงอาทิตย์ แก๊สธรรมชาติ

Q.

ข้อใดไม่ใช่ข้อเสียของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

answer choices

เป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมด

มีอายุการใช้งานน้อย

ปริมาณพลังงานไฟฟ้าไม่คงที่

ผลิตไฟฟ้าได้เฉพาะเวลากลางวัน

Q.

ข้อใดคืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ

answer choices

แผงเซลล์แสงอาทิตย์

กังหันลมและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

กังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

กังหันไอน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

Q.

ข้อใดคือการนำประโยชน์จากพลังงานน้ำที่ได้จากเขื่อนมาใช้

answer choices

ทำระเบิดปรมาณ

ขับเคลื่อนเรือใบ

ผลิตไฟฟ้า

ถูกทุกข้อ

Q.

หน่วยงานใดที่มีหน้าที่ในการพัฒนาพลังงานลมในประเทศไทย

answer choices

การไฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

Q.

พลังงานชีวมวล(Biomass energy)คือข้อใด.

answer choices

พลังงานทดแทนที่สะอาดไม่สร้างมลพิษใดๆ ขณะใช้งาน

พลังงานธรรมชาติที่เกิดจากความร้อนที่ถูกกักกเก็บใต้ผิวโลก

พลังงานที่ได้จากการเกษตรและป่าไม้เช่นไม้ กากอ้อย ขยะ

พลังงานที่เกิดจากการปล่อยออกมาเมื่อมีการแยกรวมหรือแปลงนิวเคลียสของปรมาณูในรูปของกัมมันตรังสี

Q.

ข้อใดไม่ใช่ข้อเสียของโรงไฟฟ้าพลังงานลม

answer choices

ลมในประเทศไทยมีความเร็วค่อนข้างต่ำ

พื้นที่ที่เหมาะสมมีจำกัด

ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ บางฤดูอาจไม่มีลม

เป็นพลังงานสะอาด

Q.

ประเทศไทยใช้พลังงานลมในกิจกรรมใดมากที่สุด

answer choices

สูบน้ำ

ผลิตไฟฟ้า

ตากผ้า

ถนอมอาหาร

Q.

ความเร็วลมในช่วงใดที่กังหันลมสามารถผลิตไฟฟ้าได้ดีที่สุด

answer choices

ความเร็วลมในช่วง 1-3 เมตรต่อวินาที

ความเร็วลมในช่วง 6.4-7 เมตรต่อวินาที

ความเร็วลมในช่วง 12-15 เมตรต่อวินาที

ความเร็วลมสูงกว่า 25 เมตรต่อวินาที

Q.

พลังงานหมุนเวียน ที่สามารถน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้คือข้อใด

answer choices

พลังงานจากก๊าชธรรมชาติ

พลังงานลม

พลังงานจากถ่านหิน

ถูกทุกข้อ

Q.

อุปกรณ์ที่แปลงพลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า คือข้อใด

answer choices

กังหันลม

วิทยุ

โซลาเซลล์

wifi

Q.

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำที่ไหลจากที่สูง ลงสู่ที่ต่ำ คือพลังงานน้ำประเภทใด

answer choices

พลังงานน้ำขึ้น-น้ำลง

พลังงานคลื่น

พลังงานน้ำตก

ถูกทุกข้อ

Q.

เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิ ความกดดันของบรรยากาศและแรงจากการหมุนของโลก เป็นความหมายของพลังงานทดแทนประเภทใด

answer choices

พลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานน้ำ

พลังงานความร้อนใต้พิภพ

พลังงานลม

Q.

ประเทศไทยใช้พลังงานทดแทนประเภทใดเป็นพลังงานหลัก

answer choices

พลังงานน้ำ

พลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานลม

พลังงานชีวมวล

Q.

จากภาพเป็นสัญลักษณ์ของพลังงานทดแทนประเภทใด

answer choices

พลังานชีวมวล

พลังงานลม

พลังความร้อน

พลังงาน้ำ

Q.

จากภาพเป็นสัญลักษณ์ของพลังงานทดแทนประเภทใด

answer choices

พลังงานลม

พลังแสงอาทิตย์

พลังไฟฟ้า

พลังความร้อนใต้พิภพ

Q.

พลังงานที่ได้จากแหล่งความร้อนที่ถูกกักเก็บอยู่ภายใต้ผิวโลก คือพลังงานในข้อใด

answer choices

พลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานชีวมวล

พลังงานคลื่น

พลังงานความร้อนใต้พิภพ

Q.

จากภาพเป็นสัญลักษณ์ของพลังงานทดแทนประเภทใด

answer choices

พลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานน้ำ

พลังงานลม

พลังงานคลื่น

Q.

จากภาพเป็นสัญลักษณ์ของพลังงานทดแทนประเภทใด

answer choices

พลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานความร้อนใต้พิภพ

พลังงานลม

พลังงานชีวมวล

Quizzes you may like
15 Qs
Energy
3.8k plays
12 Qs
Energy Stores and Transfers
2.2k plays
10 Qs
Energy Conversion
1.3k plays
15 Qs
Forms of Energy
17.2k plays
18 Qs
Energy
7.1k plays
Science - 6th
10 Qs
Energy Causes Change
1.2k plays
20 Qs
Energy
14.9k plays
13 Qs
Energy
3.6k plays
Why show ads?
Report Ad