pencil-icon
Build your own quiz

Mathematics

12th

grade

Image

แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง สถิติและข้อมูล

165
plays

20 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt

  พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ข้อความใดถูกต้อง

  สถิติเชิงพรรณนา เป็นวิธีการเชิงสถิติที่สรุปตัวอย่างข้อมูลชุดหนึ่ง แล้วนำข้อสรุปที่ได้ไปอ้างอิงถึงลักษณะของประชากรทั้งหมด

  การเก็บข้อมูลปฐมภูมิจะต้องรวดเร็วและทันเวลาตามความต้องการของผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำเอาผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้ได้ทันเวลา

  ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลโดยตรง ซึ่งรวบรวมได้มาโดยการสัมภาษณ์ นับ วัด หรือสังเกตจากแหล่งข้อมูลเบื้องต้น

  ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นข้อมูลที่บอกขนาดหรือปริมาณ ซึ่งวัดออกมาเป็นจำนวนที่สามารถเปรียบเทียบได้

 • 2. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt

  ข้อใดคือลำดับการดำเนินการทางสถิติ

  การวิเคราะห์ข้อมูล > การเก็บรวบรวมข้อมูล > การนำเสนอข้อมูล

  การเก็บรวบรวมข้อมูล > การวิเคราะห์ข้อมูล > การนำเสนอข้อมูล

  การเก็บรวบรวมข้อมูล > การสรุปผล > การนำเสนอข้อมูล

  การวิเคราะห์ข้อมูล > การสรุปผล > การนำเสนอข้อมูล

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  ข้อใดไม่มีผลกระทบต่อความถูกต้องต่อการตัดสินใจโดยใช้สถิติ

  ประสบการณ์

  ข้อมูล

  ข่าวสาร

  สารสนเทศ

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?