Education

1st -

3rdgrade

Image

QUẢN TRỊ HỌC C5, C6

106
plays

100 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Hoạch định là Lập kế hoạch:

  Đúng

  Sai

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Chọn khái niệm đúng nhất:

  Hoạch định là quá trình xác định mục tiêu, các biện pháp thực hiện, các nguồn tài nguyên và lên kế hoạch thực hiện các mục tiêu đó.

  Hoạch định là quá trình xác định mục tiêu và lên kế hoạch thực hiện các mục tiêu đó.

  Hoạch định là quá trình xác định mục tiêu để lập kế hoạch trong thời gian trung và dài hạn.

  Hoạch định là quá trình lên kế hoạch thực hiện các mục tiêu đảm bảo hiệu quả nhất.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Xây dựng các quyết định chiến lược là công việc của chức năng:

  Hoạch định

  Tổ chức

  Phối hợp

  Kiểm soát

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?