Biology

5th

grade

Image

Բնագիտություն

9
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  1 minute
  1 pt

  Բացի օդի խտությունից, ըստ բարձրության փոխվում են նաև.

  Խոնավությունը

  Օդի ջերմաստիճանը

  Գազերի բաղադրությունը

  Բոլորը ճիշտ է

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  1 minute
  1 pt

  Վերնոլորտում, մոտ 25-30 կմ բարձրության սահմանում գտնվում է.

  Ածխաթթու գազի շերտը

  Օզոնային շերտը

  Ազոտային շերտը

  Հյուսիսափայլը

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  1 minute
  1 pt

  Ներքնոլորտի ստորին շերտում յուրաքանչյուր 1կմ բարձրանալիս օդի ջերմաստիճանընվազում է.

  3-4°C-ով

  1-3°C- ով

  5-6°C-ով

  7-8°C-ով

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?