Other

9th

grade

Image

މުސްލިމަކު ކާފިރުކުރުން / ގްރޭޑް9

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  •ބޭރުފުށުން އިސްލާމްކަން ފާޅު ކުރާ މީހަކާ ދިމާއަށް އޭނާއީ އިސްލާމްދީނުން ބޭރުވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ބުނުމަކީ

  ޣައިރު މުސްލިމަކު ކާފަރުކުރުން

  މުސްލިމަކު ކާފިރުކުރުން

  ނަޞާއަކު ކާފަރުކުރުން

  ޔަހޫދީއަކު ކާފަރުކުރުން

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  ޝަހާދަތުގެ ދެކަލިމަ ކިޔައި ، ނަމާދުކޮށް ، ޒަކާތްދީ، ރޯދަހިފުންފަދަ ކަންތައް ކޮށްއުޅޭތީ ފެންނަމީހުންނަކީ

  މުނާފިޤު ޔަހޫދީން

  ނަޞާރާ މުނާފިޤުން

  ބޭރުފުށުން އިސްލާމްކަން ފާޅުކުރުމޭ ބުނާބަހުގެ މާނަ

  މުޝްރިކު މުނާފިޤުން

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  ދީނުން ބޭރު ނުވާ ޢަމަލަކަށް އަރައިގަތް ކަމުގައި ވިޔަސް،

  އޭނާއީ މުރުތައްދު ކާފިރެއްކަމުގައެއް ނުބެލެވޭނެ

  އެއީ ކާފިރެއް

  އޭނާއީ މުރުތައްދު ކާފިރެއްކަމުގައެއް ނުބެލެވޭނެ

  އެއީ ޣައިރު މުސްލިމެއް

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?