QUIZ
Maailm kahe maailmasõja vahel
4 days ago by
35 questions
Q.

Esimene maailmasõda lõppes

answer choices

Berliini rahukonverentsiga

Pariisi rahukonverentsiga

Londoni rahukonverentsiga

Konstantinoopoli rahukonverentsiga

Q.

Esimese maaimasõja lõpetanud rahulepingu tingimustega ei olnud rahul

answer choices

Jaapan

Itaalia

Saksamaa

Prantsusmaa

Q.

Venemaal võtsid 1917. aastal võimu enda kätte

answer choices

bolševikud ehk enamlased

menševikud ehk vähemlased

sotsialistid - revolutsionäärid ehk eseerid

konstitutsioonilised demokraadid ehk kadetid

Q.

Enamlaste poolt Venemaal kasutatud sõjakommunismi poliitika tähendas

answer choices

majandusvabadust

vilja tasuta äravõtmist talurahvalt

teatud kaubad ja teenused olid tasuta

eraettevõtluse keelamist

Q.

Venemaa kodusõja peamiseks põhjuseks oli

answer choices

Venemaa mahajäämus lääneriikidest

enamlaste ainuvõimu kehtestamine

demokraatia laienemine

Versaillesi rahulepingu tulemused

Q.

Kominterniks nimetati

answer choices

kapitalistlike linnade liitu

Kommunistist interni

Kommunistlike parteide ülemaailmset koostööorganisatsiooni

Rahvusvahelist kaubandusorganisatsiooni

Q.

Mis toimus Eestis 1. detsembril 1924. aastal?

answer choices

Eestis algas majanduskriis

Komintern e. kommunistllik internatsionaal korraldas riigipöördekatse

Algas vaikiv ajastu

Eestis kehtestati marga asemel uueks rahaks kroon

Q.

Peale I maailmasõda laienes demokraatia Euroopas järgmiselt...

answer choices

paljudes riikides langetati valimisiga

paljudes riikides said naised valimisõiguse

paljudes riikides kehtestati demokraatlik kord

paljudes riikides kehtestati tsensuur

Q.

Kes on pildil?

answer choices

USA president Theodore Roosevelt

Venemaa kommunistitde ideoloog Lev Trotski

USA president Franklin Delano Roosevelt

Venemaa kommunistide juht Vladimir Lenin

Q.

"New deal" ehk uus kurss oli

answer choices

Briti Rahvaste Ühenduse loomine 1932

Franklin Delano Roosevelti majanduspoliitika

Nõukogude - USA uus kaubandusleping

"Kuiva seaduse" kehtestamine USA-s

Q.

F.D.Roosevelti majanduse elavdamise ehk New Deali programmi kohaselt

answer choices

töötutele hakati maksma abiraha

riik reguleeris põllumajandust kehtestades tootmispiirangud

kõik pangad avati

pikendati tööpäeva

Q.

Milline leping oli patsifitslike unistuste kõrgpunktiks?

answer choices

Locarno leping 1925

Rapallo leping 1922

Briand`i - Kellogi pakt 1928

Dawesi plaan

Q.

USA-st 1929. aastal alanud ülemaailmse majanduskriisi ehk suure depressiooni põhjusteks olid...

answer choices

ületootmine

liigne laenude võtmine

raha devalveerimine

tollimaksude kaotamine

Q.

Suurbritannia areng kahe maailmasõja vahel aeglustus kuna

answer choices

vajadus tekstiilitööstuse toodangu ja sõetööstuse toodangu järele Euroopas kahanes

riik jäi moodsate tehnoloogiate arendamises teistest suurriikidest maha

Suurbritannia kaotas kõik oma kolooniad

Suurbritannia kaotas I maailmasõja

Q.

Prantsusmaal ei tulnud 1930-ndatel äärmuslased võimule kuna

answer choices

kommunistid ja sotsialistid tegid kodanlike parteidega koostööd

poliitiline süsteem oli stabiilne

Prantsusmaal äärmusliikumisi ei olnud

Q.

Natsionaalsotsialistide peamised vaenlased olid

answer choices

juudid

kommunistid

demokraatia

aarialased

Q.

Mustsärklasteks nimetati

answer choices

fašiste

natsionaalsotsialiste

kommuniste

kodutuid

Q.

Pildil on

answer choices

Adolf Hitler ja Francisco Franco

Franco ja Benito Mussolini

Adolf Hitler ja Jossif Stalin

Adolf Hitler ja Benito Mussolini

Q.

Sundkollektiviseerimine oli

answer choices

talupegade koondamine ühismajanditesse NSVL-s

kohustuslike kollektiivide loomine Itaalias

Tööstuse eelisarendamine Saksamaal

Q.

Industrialiseerimine Nõukogude Liidus oli

answer choices

rasketööstuse eelisarendamine

tarbekaupade tootmine

majandus oli allutatud riigi juhtimisele

erakapitali lubamine

Q.

GULAG oli

answer choices

rahvamajandussaavutuste näitus Moskvas

vangilaagrite süsteem NSVL-s

salapolitsei NSVL-s

kommunistide rahvusvaheline ühendus

Q.

Totalitaarse riigi tunnused on

answer choices

riigi eesotsas on üks juht või üks partei

rikutakse inimõigusi

rahval ei ole võimalik valitsemises osaleda

Ajakirjandusväljaanded on keelatud

Q.

Tsensuuri tunnused on

answer choices

erakonnad on keelatud

kontroll trükiste, televisiooni-ja raadiosaadete üle

sisepoliitiline ebastabiilsus

Q.

Pildil on Eestis autoritaarse riigipöörde korraldanud isikud. Kes?

answer choices

Konstantin Konik ja Jüri Vilms

Konstantin Päts ja Jüri Vilms

Konstantin Päts ja Johan Laidoner

Q.

Millal teostasid Päts ja Laidoner autoritaarse riigipöörde Eestis?

answer choices

12. aprillil 1938

12. märtsil 1938

12. märtsil 1934

12. aprillil 1934

Q.

Venemaal 1921. aastal kehtestatud uus majanduspoliitika (NEP) seisnes

answer choices

loodi uusi kolhoose

talupojad said loa vilja ülejäägid turustada

talupoegadeslt võeti vili ära tasuta

lubati eraettevõtlus

Q.

Hitleri majanduspoliitika Saksamaal

answer choices

lootis võidukate sõdadega tehtud suuri võlgu maksta

lootis USA majandusabile

arvestas vallutatud alade toorainetega

majanduskasv oli seotud sõjaks valmistumisega

Q.

Meynard Keynes´i majanduspollitika kriisist väljumiseks nägi ette

answer choices

riigieelarve väikest puudujääki

tarbijate ostujõu suurendamist

raha ei tohtnud juurde trükkida

Q.

Isolatsionismipoliitika tähendab

answer choices

et riik hoidub rahvusvahelisest suhtlemisest ja sekkumisest

poliitikud isoleeritakse

poliitika on avatud ja tehakse rahvusvahelist koostööd

Q.

Millised tunnused iseloomustavad fašistlikku ideoloogiat?

answer choices

üksikisikud on tähtsad

üksikisikul pole rahvuse kõrval mingit tähtsust

tähtsaimal kohal on rahvuse heaolu

aaria rass on üle kõige

Q.

Millised tunnused iseloomustavad natsionaalsotsialistlikku ideoloogiat?

answer choices

aaria rass on üle kõige

rahvus on tähtis

oli suunatud demokraatia vastu

rassism ei olnud selle ideoloogia osa

Q.

Lühend NSVL tähendab lahtikirjutatult

answer choices

Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liit

Nõukogude Sotsiaalsete Vabariikide Liit

Nõukogude Sotsiaalne Vaba Liit

Nõukogude Sotsialistlike Vaba Liit

Q.

Millised neist on diktatuuride tekke põhjused?

answer choices

pettumine demokraatias

pettumine Versailles`i süsteemis

valimisõiguse laienemine tõi kaasa uued, kergesti manipuleeritavad valijate rühmad

elujärje liiga kiire paranemine

Q.

Vaikiv ajastu tunnused Eestis olid

answer choices

tegutsesid erinevad erakonnad

Riigikogu oli laiali saadetud

tsensuur ajakirjanduse üle

küüditamine ja poliitiliste vastaste füüsiline hävitamine

vabadussõjalased ehk vapsid võtsid võimu enda kätte

Q.

Suureks terroriks nimetatakse

answer choices

1938. aastal toimunud juutide vastast pogrommi Saksamaal

1922. aastal Itaalias toimunud mustsärklaste marssi Rooma

1934. aastal Stalini algatatud kommunistliku partei "puhastamise" kampaaniat

Sunnitöölaagrite rajamist NSVL-s

Quizzes you may like
20 Qs
Coins & Values
27.2k plays
Math - 2nd
10 Qs
What is it Worth $$$$
2.9k plays
12 Qs
Coin Identification
8.3k plays
18 Qs
Money Word Problems
19.7k plays
10 Qs
Coins
27.7k plays
17 Qs
Coins and Dollars
15.1k plays
Math - 2nd
20 Qs
Money Math
1.1k plays
Achieve
20 Qs
Fourth Grade - Math Final Evaluation
4.4k plays
Why show ads?
Report Ad