World Languages

8th

grade

Image

TÔI YÊU TIẾNG NƯỚC TÔI

9
plays

11 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau: …... của cậu ấy là thiếu kiên nhẫn trong học tập

  Yếu điểm

  Điểm yếu

  Điểm mạnh

  Thế mạnh

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  45 seconds
  1 pt

  Cách viết hoa tên riêng của người trong tiếng Việt là:

  viết hoa phần tên

  Viết hoa phần họ và tên

  Viết hoa phần tên đệm và tên

  Viết hoa chữ cái đầu trong họ - đệm - tên

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Cách viết hoa tên địa danh trong tiếng Việt là:

  Viết hoa chữ cái đầu tiên

  Viết hoa chữ cái đầu và có gạch nối

  Viết hoa toàn bộ các chữ cái đầu âm tiết và có gạch nối

  Viết hoa chữ cái đầu trong tất cả các âm tiết

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?