Science

Image

Տիեզերագիտություն

2
plays

11 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  10 seconds
  1 pt

  Ո՞ր գիտության բաժինն է տիեզերագիտությունը։

  Ֆիզիկա

  Աստղագիտություն

 • 2. Multiple-choice
  20 seconds
  1 pt

  Ի՞նչ անուններով են հայտնի Մարսի արբանյակները։

  Ֆոբոս

  Ֆիբոս

  Դեայնոս

  Դեմոս

 • 3. Multiple-choice
  10 seconds
  1 pt

  Ինչի՞ շնորհիվ է պտտվում տիեզերքը։

  Արևի

  Լուսնի

  Օդի

  Ջրի

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes