QUIZ
Հաջորդական թվեր
10 minutes ago by
5 questions
Q.

1․ Գտի՛ր այն երկու հաջորդական բնական թվերը, որոնց գումարը 243 է։

answer choices

121, 122

123, 120

119, 124

Q.

2․ Գտի՛ր այն երկու հաջորդական զույգ թվերը, որոնց գումարը 442 է։

answer choices

221, 221

118, 324

220, 222

Q.

3․ Գտի՛ր այն երկու հաջորդական կենտ թվերը, որոնց գումարը 212 է։

answer choices

106, 106

105, 107

103, 109

Q.

4․ Գտի՛ր այն երեք հաջորդական բնական թվերը, որոնց գումարը 213 է։

answer choices

69, 70, 74

69, 71, 73

70, 71, 72

Q.

5․Երեք հաջորդական կենտ թվերի գումարը 135 է։ Գտեք այդ թվերը։

answer choices

44, 45, 46

43, 45, 47

42, 45, 48

Quizzes you may like
10 Qs
What is it Worth $$$$
2.7k plays
17 Qs
Coins and Dollars
14.7k plays
Math - 2nd
15 Qs
Coins
19.8k plays
20 Qs
Coins & Values
26.2k plays
Math - 2nd
18 Qs
Money Word Problems
18.7k plays
10 Qs
Coins
26.6k plays
20 Qs
Counting Money
4.3k plays
16 Qs
Kinder Math
35.7k plays
Why show ads?
Report Ad