Geography

BÀI 20: CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ

20
plays

23 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  1 minute
  1 pt

  Câu 1 (NB): Cơ cấu GDP phân theo ngành kinh tế của nước ta đang có sự chuyển dịch theo hướng

  Tăng tỉ trọng khu vực II, giảm tỉ trọng khu vực I, khu vực III tỉ trọng khá cao nhưng chưa ổn định.

  Tăng tỉ trọng khu vực I, II, giảm tỉ trọng khu vực III.

  Tăng tỉ trọng khu vực II, giảm tỉ trọng khu vực I và III.

  Tăng tỉ trọng khu vực III, giảm tỉ trọng khu vực I, khu vực II tỉ trọng khá cao nhưng chưa ổn định.

 • 2. Multiple-choice
  45 seconds
  1 pt

  Trong cơ cấu giá trị sản xuất của khu vực I (nông-lâm-ngư nghiệp) tỉ trọng ngành thủy sản có xu hướng

  giảm sút.

  Ổn định không tăng không giảm

  tăng nhanh

  tăng giảm thất thường

 • 3. Multiple-choice
  45 seconds
  1 pt

  Thành phần kinh tế nào sau đây giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nước ta?

  Kinh tế ngoài nhà nước.

  Kinh tế nhà nước.

  Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

  Cả 3 thành phần kinh tế trên

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes