Other

8th

grade

Image

Chủ đề 10: LÀM VIỆC VỚI DÃY SỐ

18
plays

14 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  Trong các cách khai báo biến mảng sau đây, cách khai báo nào là hợp lệ:

  Var a: array[1,100] of integer;

  Var a: array[1..100] of integer;

  Var a: array[1.5..100.5] of integer;

  Var a: array[1.5,100.5] of integer;

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  Cách xác định số phần tử của dãy số?

  Chỉ số đầu – chỉ số cuối

  chỉ số cuối – chỉ số đầu

  Chỉ số đầu – chỉ số cuối + 1

  Chỉ số cuối – chỉ số đầu + 1

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  Khai báo mảng A gồm 30 phần tử bắt đầu từ phần tử thứ 3, là các số nguyên thì ta khai báo gì:

  A: Array [1..30] of integer;

  Array [3..32] of integer;

  A: Array [3...33] of integer;

  Array [33] of integer;

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?