QUIZ
ภาคปลาย ม.3
a day ago by
40 questions
Q.

1. การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับระเบียบแบบแผน ความสัมพันธ์และสถานภาพต่าง ๆ ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านใด

answer choices

ด้านสังคม

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านวัฒนธรรม

ด้านสิ่งแวดล้อม

Q.

2. การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวมนุษย์ ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านใด

answer choices

ด้านสังคม

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านวัฒนธรรม

ด้านสิ่งแวดล้อม

Q.

3.ข้อใดจัดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม

answer choices

ลัดดาชอบการแต่งกายแบบชาวต่างชาติ

ประเทศไทยนำแผงโซล่าเซลล์มาใช้เก็บพลังแสงอาทิตย์

วิมลเปลี่ยนการขายสินค้าทางหน้าร้านเป็นขายสินค้าผ่านทางออนไลน์

ประเทศญี่ปุ่นผลิตหุ่นยนต์มาใช้ภายในโรงงาน

Q.

4.ข้อใดจัดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ

answer choices

สมศักดิ์ชอบสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์

ประเทศจีนผลิตหุ่นยนต์เป็นนักแสดง

ประเทศไทยนำแผงโซล่าเซลล์มาใช้เก็บพลังแสงอาทิตย์

โรงพยาบาลผ่าตัดผู้ป่วยโดยใช้วิธีการส่องกล้อง

Q.

5.ศาสตร์ในข้อใดเป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ สิ่งไม่มีชีวิต

answer choices

เคมี

ฟิสิกส์

ชีววิทยา

ดาราศาสตร์

Q.

6.ศาสตร์ในข้อใดเป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวัตถุบน ท้องฟ้า

answer choices

ชีววิทยา

ดาราศาสตร์

วิทยาการรับรู้

วิศวกรรมศาสตร์

Q.

7.วิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นศาสตร์ทางด้านใด

answer choices

การใช้วิทยาศาสตร์ในการออกแบบ

ความสัมพันธ์ระหว่างการคิดและการแสดงออก

การศึกษาเกี่ยวกับสสารและองค์ประกอบต่าง ๆ

การคำนวณหรือการประมวลผลของคอมพิวเตอร์

Q.

8. การหาระยะเวลาในการลอยตัวของโดรน จัดเป็นความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์ในด้านใด

answer choices

เทคโนโลยีกับคณิตศาสตร์

เทคโนโลยีกับสังคมศาสตร์

เทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีกับมนุษยศาสตร์

Q.

9. กล้องตรวจจับความเร็วบนท้องถนน ถือว่าประยุกต์ใช้ความรู้ในด้านใด

answer choices

ฟิสิกส์กับคณิตศาสตร์

ฟิสิกส์กับวิทยาศาสตร์

วิศวกรรมกับวิทยาการคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีชีวภาพกับนาโนเทคโนโลยี

Q.

10.แผงโซล่าเซลล์จัดเป็นเทคโนโลยีในด้านใด

answer choices

เทคโนโลยีคลาวด์

เทคโนโลยีการเก็บพลังงาน

เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่

เทคโนโลยีหุ่นยนต์ขั้นก้าวหน้า

Q.

11.การสำรวจปัญหาในชุมชนหรือท้องถิ่นวิธีใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

answer choices

สำรวจจากการสังเกต

สำรวจจากแบบสอบถาม

สำรวจจากการสัมภาษณ์

สำรวจจากเอกสาร ตำรา และฐานข้อมูล

Q.

12.การสำรวจชุมชนโดยการมอง การฟัง และ

การสัมผัส ถือว่าเป็นวิธีการสำรวจประเภทใด

answer choices

สำรวจจากการสังเกต

สำรวจจากแบบสอบถาม

สำรวจจากการสัมภาษณ์

สำรวจจากเอกสาร ตำรา และฐานข้อมูล

Q.

13.การสำรวจจากการสัมภาษณ์ ควรเลือกใช้คำถาม ประเภทใด

answer choices

คำถามทั่วไป

คำถามปลายปิด

คำถามปลายเปิด

คำถามทั้งปลายเปิดและปลายปิด

Q.

14.ปัญหาหนี้สินของประชาชน ถือว่าเป็นปัญหาในด้านใด

answer choices

ด้านสังคม

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านวัฒนธรรม

ด้านสิ่งแวดล้อม

Q.

15.การติดตั้งระบบเตือนภัยสึนามิ ถือว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาในด้านใด

answer choices

ด้านสังคม

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านวัฒนธรรม

ด้านสิ่งแวดล้อม

Q.

16.เทคโนโลยีที่ใช้เครื่องมือในการทุ่นแรง เช่น รถไถนารถเกี่ยวข้าว ถือว่าเป็นเทคโนโลยีในระดับใด

answer choices

ระดับสูง

ระดับกลาง

ระดับพื้นฐาน

ระดับเบื้องต้น

Q.

17.การผลิตหุ่นยนต์มาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ถือว่า เป็นเทคโนโลยีในระดับใด

answer choices

ระดับสูง

ระดับกลาง

ระดับพื้นฐาน

ระดับเบื้องต้น

Q.

18.ข้อใดเป็นการประเมินผลกระทบต่อมนุษย์และสังคม

answer choices

แม่น้ำในชุมชนสะอาด

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

การได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ

พื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์

Q.

19.ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยี

answer choices

ทรัพยากรทางเทคโนโลยี

ขนบธรรมเนียมประเพณี

ความถูกต้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ผลกระทบต่อมนุษย์ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

Q.

20.ข้อใดไม่ใช่ทรัพย์สินทางปัญญา

answer choices

ข่าว

หนังสือ

ภาพวาด

ซีดีเพลง

Q.

21.ข้อใดไม่ใช่วัสดุธรรมชาติ

answer choices

ไหม

หวาย

ยางพารา

พลาสติก

Q.

22.“ใช้แปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง”ลักษณะงานดังกล่าวพัฒนาจากวัสดุประเภทใด

answer choices

ไหม

ยางพารา

ปอสา

กระจูด

Q.

23. “รากและลำต้นใช้เป็นสมุนไพรรักษาโรค”ลักษณะงานดังกล่าวพัฒนาจากวัสดุประเภทใด

answer choices

ไม้ไผ่

กล้วย

หวาย

มะพร้าว

Q.

24.ข้อใดไม่ใช่สมบัติของวัสดุ

answer choices

สมบัติเชิงกล

สมบัติทางเคมี

สมบัติทางชีววิทยา

สมบัติทางกายภาพ

Q.

25.อุปกรณ์ในข้อใดใช้ในงานเจาะรู

answer choices

ค้อนหงอน

เลื่อยลันดา

สว่านไฟฟ้า

ไขควงปากแฉก

Q.

26.อุปกรณ์ในข้อใดใช้ในการขันหรือคลายนอตที่มีหลายขนาด

answer choices

ประแจ

สว่านไฟฟ้า

ไขควงปากแฉก

คีมตัดปากเฉียง

Q.

27.ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า

answer choices

ตัวนำไฟฟ้า

สวิตซ์ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้า

แหล่งกำเนิดไฟฟ้า

Q.

28.อุปกรณ์ในข้อใดถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้า

answer choices

มอเตอร์

แบตเตอรี่

อะลูมิเนียม

เครื่องควบคุมความเร็ว

Q.

29.กลไกใดที่ทำหน้าที่ดีดหรืองัดวัตถุให้เคลื่อนที่รอบจุดหมุนได้

answer choices

คาน

สปริง

เฟืองตรง

ล้อและเพลา

Q.

30.กลไกสปริงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในข้อใด

answer choices

ปากกา

กรรไกร

มอเตอร์

ล้อรถยนต์

Q.

31.ขั้นตอนใดของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเป็นขั้นตอนที่ทำความเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น

answer choices

ระบุปัญหา

ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา

วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา

รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา

Q.

32. แหล่งข้อมูลในข้อใดไม่สามารถนำมาใช้ในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา

answer choices

ทฤษฎี

หลักการ

ผลงานวิจัย

หนังสือพิมพ์

Q.

33.ขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนที่นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลสำหรับแก้ปัญหา

answer choices

ระบุปัญหา

ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา

วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา

รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา

Q.

34. ข้อใด ไม่ถูกต้อง ในการพิจารณาปัญหาที่ต้องการแก้ไข

answer choices

ความยากง่ายในการแก้ปัญหา

งบประมาณที่ได้รับในการแก้ปัญหา

ความสนใจในการแก้ปัญหาของคนในชุมชน

จำนวนคนที่ได้รับผลกระทบในการแก้ปัญหา

Q.

35. ขั้นตอนใดทำให้ทราบข้อบกพร่องของการทำงาน

answer choices

ระบุปัญหา

วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา

ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน

รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา

Q.

36. ข้อใด ไม่ใช่ วิธีการในการนำเสนอชิ้นงาน

answer choices

การประชุม

การจัดนิทรรศการ

การนำเสนอต่อภาคธุรกิจ

การนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์

Q.

37.ขั้นตอนใดที่ใช้ในการถ่ายทอดแนวคิดให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงานและชิ้นงานที่ได้มา

answer choices

ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา

วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา

รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา

นำเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน

Q.

38.การออกแบบบ้านให้เห็นถึงโครงสร้างต่าง ๆ ภายในบ้านควรใช้วิธีการออกแบบใด

answer choices

การร่างภาพ

การเขียนผังงาน

การเขียนแผนภาพ

การสร้างแบบจำลอง

Q.

39. การออกแบบที่ใช้วิธีการเขียนมือเปล่าตามจินตนาการเป็นการออกแบบตามข้อใด

answer choices

การร่างภาพ

การเขียนผังงาน

การเขียนแผนภาพ

การสร้างแบบจำลอง

Q.

40. การเขียนแผนภาพที่มีทั้งภาพจริงและภาพลายเส้นเป็นการเขียนแผนภาพประเภทใด

answer choices

แผนภาพแบบผสม

แผนภาพแบบบล็อก

แผนภาพแบบรูปภาพ

แผนภาพแบบลายเส้น

Quizzes you may like
16 Qs
Vertebrate Classification
2.2k plays
10 Qs
Mammals
5.6k plays
10 Qs
Compare and Contrast
12.0k plays
14 Qs
Identifying Australian Animals
7.1k plays
10 Qs
Identify Animals
1.1k plays
16 Qs
Animal Habitats
4.9k plays
Science - 3rd
11 Qs
Animal Camouflage
2.8k plays
14 Qs
Animal Adaptations: Camouflage and Mimicry
2.0k plays
Science - 3rd
Why show ads?
Report Ad