Education

1st -

3rdgrade

Image

Đầu tư 2

9
plays

15 questions

Show Answers
See Preview
 • Fill in the Blank
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  ... là chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lợi nhuận từ 1 đồng tài sản cố định

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  Khi tính toán chỉ tiêu NPV, trong dòng chi của dự án không bao gồm

  Vốn đầu tư ban đầu

  Lãi vay

  Chi phí thuê đất

  Không có đáp án nào đúng

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  Đối tượng nào sau đây quan tâm nhất đến hiệu quả KT-XH của dự án

  Chủ đầu tư

  Ngân hàng

  Cơ quan ngân sách Nhà nước

  Cấp chính quyền

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?