Geography

ôn tập chủ đề công nghiệp

10
plays

37 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  10 seconds
  1 pt

  Cơ cấu ngành công nghiệp nước ta phân ra

  công nghiệp chế biến; công nghiệp sản xuất vật liệu; công nghiệp khai thác.

  công nghiệp chế biến; công nghiệp năng lượng; công nghiệp nghiệp khai thác.

  công nghiệp chế tạo; công nghiệp khai thác; công nghiệp sản xuất, phân phối điện, nước, khí đốt.

  công nghiệp chế biến; công nghiệp khai thác; công nghiệp sản xuất, phân phối điện, nước, khí đốt.

 • 2. Multiple-choice
  20 seconds
  1 pt

  Cơ cấu ngành công nghiệp nước ta đang có sự chuyển dịch theo hướng

  giảm tỷ trọng công nghiệp khai thác và công nghiệp sản xuất, phân phối điện nước, khí đốt; tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến.

  tăng tỷ trọng công nghiệp khai thác, giảm tỷ trọng công nghiệp chế biến và công nghiệp sản xuất, phân phối điện, nước, khí đốt.

  giảm tỷ trọng công nghiệp chế biến, công nghiệp khai thác, tăng tỷ trọng công nghiệp sản xuất, phân phối điện, nước, khí đốt.

  tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến và công nghiệp khai thác; giảm tỷ trong công nghiệp sản xuất, phân phối điện, nước, khí đốt.

 • 3. Multiple-choice
  10 seconds
  1 pt

  Điều nào sau đây không nằm trong khái niệm về ngành công nghiệp trọng điểm?

  A. Có thế mạnh lâu dài nên có điều kiện phát triển thuận lợi.

  Mang lại hiệu quả kinh tế cao về kinh tế và xã hội.

  Có tác động mạnh đến sự phát triển các ngành kinh tế khác.

  Là ngành vốn đầu tư ít, nhưng thu hút nhiều lao động kỹ thuật cao.

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes