QUIZ
แบบทดสอบ ราชาธิราช
a few seconds ago by
kunniga khrompoa
Save
Copy and Edit
INSTRUCTOR-LED SESSION
Start a live quiz
ASYNCHRONOUS LEARNING
Assign homework
20 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดกล่าวไว้ไม่ถูกต้อง

  answer choices

  สมิงพระรามไม่เลือกม้าที่เป็นม้าหลวง

  สมิงพระรามเลือกม้าของหญิงม่าย

  สมิงพระรามเลือกม้าตัวที่ใช้มือแตะหลังแล้วอ่อนหลังทรุดลง

  สมิงพระรามขอทดลองฝึกหัดม้าเพื่อให้เชื่องก่อน

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  เมื่อได้ม้าสมใจแล้ว สมิงพระรามได้ทูลขออะไรจากพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องอีก

  answer choices

  ผ้าโพกศีรษะ

  แหวนสอดก้อย

  ขอเหล็กกับตะกรวย

  เสื้อสีชมพูขลิบทองจีบเอว

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  สมิงพระรามวางแผนในการเอาชนะกามะนีอย่างไร

  answer choices

  ชวนกามะนีขี่ม้าวิ่งประลองฝีเท้ากัน

  ชวนกามะนีร่ายรำเพลงดาบบนหลังม้าหน้าที่นั่ง

  ชวนกามะนีร่ายรำเพลงทวนบนหลังม้าหน้าที่นั่ง

  ชวนกามะนีขี่ม้าโจนข้ามฟากลำมาบกว้าง 5 วา

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  เมื่อกามะนีเสียทีแก่สมิงพระรามแล้วพระเจ้ากรุงจีนทรงกระทำตามข้อใด

  answer choices

  เตรียมบุกเข้าตีกรุงอังวะ

  ส่งทูตมาขอตัวสมิงพระรามไปอยู่ยังกรุงจีน

  ส่งพระราชสาส์นมาท้ารบกับพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง

  ให้เลิกทัพกลับไปยังกรุงจีนตามที่บอกไว้

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของพระเจ้ากรุงจีนที่กล่าวไว้ในเรื่องราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา

  answer choices

  รักษาคำสัตย์

  มีใจเป็นธรรม

  มีน้ำใจนักกีฬา

  รักลูกเมียประดุจชีวิต

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของสมิงพระราม

  answer choices

  รักศักดิ์ศรี

  รักษาคำสัตย์

  โหดเหี้ยม เล่ห์เหลี่ยมมาก

  กล้าหาญ เฉลียวฉลาด รอบคอบ

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ถูกต้อง

  answer choices

  ทรงตรัส

  ทรงพระดำริ

  ทรงพระราชทาน

  ทรงทอดพระเนตร

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ความหมายคำศัพท์ในข้อใดไม่ถูกต้อง

  answer choices

  อมรินทร์ หมายถึง พระอินทร์

  พระราชสาส์น หมายถึง จดหมายของพระมหากษัตริย์

  เครื่องราชบรรณาการ หมายถึงเครื่องประดับเพื่อเป็นเกียรติยศ

  บาทบริจาริกา หมายถึง หญิงที่มีหน้าที่ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าแผ่นดิน

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  “ลูกนี้เป็นราชบุตรี เกิดในวงศ์กษัตริย์มีชาติ ตระกูลสูง ก็เปรียบเหมือนตัณฑุลา” คำว่า “ตัณฑุลา” มีความหมายตรงกับข้อใด

  answer choices

  เมล็ดงา

  เมล็ดถั่ว

  เมล็ดข้าวสาร

  เมล็ดข้าวเปลือก

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  เรื่องราชาธิราชได้รับการแปลจากพงศาวดารมอญในสมัยใด

  answer choices

  รัชกาลที่ 1

  รัชกาลที่ 2

  รัชกาลที่ 3

  รัชกาลที่ 4

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  เหตุใดพม่ากับมอญจึงต้องมีการทำสงครามเล็กใหญ่เกิดขึ้นเสมอ

  answer choices

  เพราะมีอาณาเขตติดต่อกัน

  เพราะต้องการแย่งเมืองประเทศราช

  เพราะต้องการแสดงให้เห็นว่าทหารตนมีความสามารถ

  เพราะต้องการขยายเมืองให้กว้างใหญ่

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  เพราะเหตุใดพระเจ้ากรุงจีนจึงยกทัพมาพม่า

  answer choices

  เพราะต้องการขยายอาณาเขต

  อยากทอดพระเนตรเห็นทหารที่มีฝีมือรำทวนต่อสู้ตัวต่อตัวกับกามะนี

  ต้องการทดสอบความสามารถของแม่ทัพของพระองค์

  เกิดภัยที่ประเทศของตน จึงต้องการมาปกครองหัวเมืองทางใต้

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  เหตุใดกามะนีจึงได้รับการยกย่องว่าไม่ใช่มนุษย์ดุจเทวดาก็ว่าได้

  answer choices

  มีความสามารถในการรบ

  มีรูปร่างใหญ่โตกว่าผู้อื่น

  มีความสามารถในเพลงทวน

  สามารถต่อสู้กับศัตรูได้ทีละหลายๆคน

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  คุณธรรมที่ชัดเจนที่สุดในการสู้รบระหว่างกามะนีและสมิงพระรามคือข้อใด

  answer choices

  การรู้จักแพ้ ชนะ

  สัจจะ

  ความกล้าหาญ

  การรู้จักเคารพสิทธิของคู่ต่อสู้

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  "ครั้นจะรับอาสาบัดนี้เล่าก็เหมือนหาบสองบ่าอาสาสองเจ้าหาควรไม่"จากข้อความนี้เป็น โวหารชนิดใด

  answer choices

  อุปมาโวหาร

  อุปลักษณ์

  สาธกโวหาร

  สัทพจน์โวหาร

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  บุคคลในข้อใดเป็นขุนนางที่สามารถพูดได้สองภาษา

  answer choices

  กามะนี

  สมิงพระราม

  โจเปียว

  พระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องเรียกพระราชกุมารว่า เชลย ตรงกับสำนวนใด

  answer choices

  ได้คืบจะเอาศอก

  ปลาหมอตายเพราะปาก

  น้ำขุนไว้ใน น้ำใสไว้นอก

  ใกล้เกลือกินด่าง

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  "อุปมาดังชายธงอันต้องลม"พระมเหสีเปรียบ ใครคือชายธง

  answer choices

  พระราชธิดา

  สมิงพระราม

  พระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง

  พระเจ้ากรุงจีน

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่สาเหตุสำคัญในการรบชนะกามะนีของสมิงพระราม

  answer choices

  มีม้าดี กำลังมาก

  ทำอุบายเพื่อหาจุดอ่อนของกามะนี

  มีตระกรวยกับขอเหล็กเป็นเครื่องราง

  หลอกหล่อให้ม้าของกามะนีอ่อนกำลังลง

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเงื่อนไขสัญญาที่สมิงพระรามทูลขอจากพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง

  answer choices

  เมื่อเกิดศึกระหว่างพม่าและมอญ จะช่วยพม่า

  เมื่อเกิดศึกระหว่างพม่าและมอญจะช่วยมอญ

  เมื่อเกิดศึกระหว่างพม่าและมอญจะช่วยทั้งสองฝ่าย

  เมื่อเกิดศึกระหว่างพม่าและมอญจะไม่ช่วยทั้งสองฝ่าย

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Enter Code