Science

6th

Image

พันธุกรรม

4

5 questions

 • 1. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt

  ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มีหลายลักษณะ ข้อใดกล่าวผิด

  ลักษณะผิวหนัง

  ใบหน้า ใบหู

  สีตา สีขนที่ไปย้อมสี

  รูปร่างลักษณะของร่างกาย

 • 2. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt

  พ่อกระต่ายเพศผู้สีดำกับแม่กระต่ายสีขาว จะได้ลูกกระต่ายเป็นสีใด

  สีขาว

  สีดำ

  สีเทา

  สีขาว สีดำและสีเทา

 • 3. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt

  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

  ลูกจะมีลักษณะทุกลักษณะเหมือนพ่อแม่

  เป็นการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษเพียงรุ่นเดียว

  เป็นการถ่ายทอดลักษณะจากพ่อและแม่ผ่านการสืบพันธุ์

  ลูกสัตว์เพศผู้ต้องมีลักษณะเหมือนพ่อ ลูกสัตว์เพศเมียมีลักษณะเหมือนแม่

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags