Computers

12th

grade

Image

CSDL quan hệ

10
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Mô hình phổ biến để xây dựng cơ sở dữ liệu quan hệ là

  Mô hình dữ liệu quan hệ

  Mô hình cơ sở dữ liệu

  Mô hình phân cấp

  Mô hình hướng đối tượng

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Các yếu tố nào sẽ tạo thành mô hình dữ liệu quan hệ?

  Cấu trúc dữ liệu

  Các ràng buộc dữ liệu

  Các thao tác, phép toán trên dữ liệu

  Dữ liệu trong bảng

  Quan hệ giữa các bảng

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Trong mô hình quan hệ, về mặt cấu trúc thì dữ liệu được thể hiện trong các:

  Hàng (Record)

  Cột (Field)

  Bảng (Table)

  Báo cáo (Report)

  Truy vấn dữ liệu (Query)

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?