Education

University

Image

ACC

1
play

20 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  45 seconds
  1 pt

  Бараа материалын бүртгэлийн арга, хандлагыг тодорхойлоход оршино. Бараа материалын бүртгэлийн үндсэн асуудал нь хөрөнгө гэж хүлээн зөвшөөрөх дүн, холбогдох орлогыг хүлээн зөвшөөрөх хүртэл дараагийн үеүдэд тусгагдах өртгийн дүнг тодорхойлох явдал байдаг. (НББОУС 2.1)

  Үнэн

  Худал

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  НББОУС 2.1 стандартаар дараах зүйлийг зохицуулна.

  Бараа материалын өртгийн бүрдэлт

  Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртгийг хэмжих

  .Бараа материалын үнэлгээний асуудлыг зохицуулна

  Бүгд

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Энэхүү стандартаар дараах зүйлээс бусад барааг бүртгэхэд хэрэглэнэ.

  Барилгын гэрээний дагуу дуусаагүй барилга

  Санхүүгийн хэрэглүүр буюу худалдан авсан хувьцаа, бонд зэрэг үнэт цаас

  Биологийн хөрөнгө буюу мал амьтад

  Бүгд

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?