Other

İqtisadiyyata giriş

51
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  45 seconds
  1 pt

  Q.Mənkyunun fikrinə görə, iqtisadiyyat dedikdə....

  Xalq təsərüfatının müxtəlif sahələrinin məcmusu nəzərdə utulur

  Öz həyatlarını yaşayarkən qarşılıqlı əlaqələr quran bir qrup insan nəzərdə tutulur

  Maddi nemətlər yaradan sahələrin məcmusu nəzərdə tutulur

  Maddi və qeyri-maddi nemətləri yaradan sahələrin məcmusu nəzərdə tutulur

  İqtisadi münasibətlərin məcmusu nəzərdə tutulur

 • 2. Multiple-choice
  45 seconds
  1 pt

  İqtisad elminin bir sahəsi kimi mikroiqtisadiyyat öyrənir:

  Ayrı-ayrı firmaların iqtisadi davranışını

  Milli iqtisadiyyat səviyyəsində baş verən prosesləri

  Ailələr və müəssisələrin necə qərar verdiklərini və onların bazarlarda qarşılıqlı əlaqəsini

  Dövlət və təsərrüfat sahələri arasında yaranan iqtisadi əlaqələri

  Dünya birliyində iqtisadi münasibətləri

 • 3. Multiple-choice
  45 seconds
  1 pt

  Dövri-axın diaqramının iç halqası....

  Pulun hərəkətini göstərir

  Gəlirin dəyişməsini göstərir

  İqtisadi artımı göstərir

  İstehsal amilləri və amtəə axınlarını göstərir

  Qiymət dəyişməsini göstərir

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes