QUIZ
ม.1 ทัศนศิลป์ ปลายภาค
11 days ago by
THAMMA PONA
Save
Copy and Edit
INSTRUCTOR-LED SESSION
Start a live quiz
ASYNCHRONOUS LEARNING
Assign homework
80 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดกล่าวถึงความหมายของศิลปะได้ถูกต้อง

  answer choices

  สิ่งที่สวยงาม

  การสร้างสรรค์

  สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น

  สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นจากความพึงพอใจ

 • Question 2
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และภาพพิมพ์ จัดอยู่ในศิลปะสาขาใด

  answer choices

  โสตศิลป์

  ทัศนศิลป์

  ประยุกต์ศิลป์

  อุตสาหกรรมศิลป์

 • Question 3
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ประติมากรรม หมายถึง การสร้างสรรค์งานด้วยวิธีใด

  answer choices

  การขูด ขีด ลาก

  การตกแต่งลวดลาย

  การปั้น การแกะสลัก การหล่อ

  การออกแบบก่อสร้างอาคารต่าง ๆ

 • Question 4
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ผู้สร้างสรรค์ผลงานสถาปัตยกรรม เรียกชื่อตามข้อใด

  answer choices

  จิตรกร

  สถาปนิก

  ประติมากร

  สถาปัตยกรรม

 • Question 5
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดต่อไปนี้เป็นสถาปัตยกรรมแบบปิดที่สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความเชื่อความศรัทธาทางศาสนา

  answer choices

  โบสถ์

  เทวรูป

  ศาลาการเปรียญ

  พระธาตุดอยสุเทพ

 • Question 6
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ภาพพิมพ์พื้นราบ มีลักษณะอย่างไร

  answer choices

  เป็นกระบวนการพิมพ์ที่ได้ภาพพิมพ์ตรงกับแม่พิมพ์

  เป็นกระบวนการพิมพ์ที่นำเอาแผ่นหินมาเป็นแม่พิมพ์

  เป็นกระบวนการสร้างแม่พิมพ์โดยการทำให้เกิดส่วนลึกและส่วนนูน

  เป็นกระบวนการสร้างแม่พิมพ์โดยการสร้างภาพหรือริ้วรอยลงบนแม่พิมพ์

 • Question 7
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ปราสาทหินนครวัด นครธม เป็นสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นจากอิทธิพลความเชื่อและความศรัทธา ตั้งอยู่ในประเทศใด

  answer choices

  ไทย

  พม่า

  กัมพูชา

  อินโดนีเซีย

 • Question 8
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  สุนทรียภาพที่เกิดจากการชมผลงานทางทัศนศิลป์ตรงกับข้อใด

  answer choices

  ช่วยลดความแข็งกระด้างภายในใจ

  ช่วยให้ประมาณคุณค่าของผลงานได้

  เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

  จดจำรายละเอียดของงานทัศนศิลป์ได้อย่างดี

 • Question 9
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่คุณค่าของงานทัศนศิลป์

  answer choices

  ช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติ

  ถ่ายทอดความรู้สึกที่เป็นสากล

  พัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย

  สร้างความพึงพอใจให้กับอารมณ์ของมนุษย์

 • Question 10
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์จะต้องประกอบด้วยสิ่งใดต่อไปนี้

  answer choices

  การรับรู้ จินตนาการ ประสบการณ์

  สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ จินตนาการ

  ประสบการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ

  องค์ประกอบศิลป์ การรับรู้ วิธีการสร้างสรรค์

 • Question 11
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของทัศนธาตุ คืออะไร

  answer choices

  สี

  เส้น

  รูปทรง

  แสงเงา

 • Question 12
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ องค์ประกอบของทัศนธาตุ

  answer choices

  น้ำหนัก ที่ว่าง

  เส้น สี แสงเงา

  รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว

  ความสมดุล สัดส่วน จุดสนใจ

 • Question 13
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  เส้นที่ให้ความรู้สึกแข็งแรงมั่นคง คือข้อใด

  answer choices

  เส้นฟันปลา

  เส้นตรงตามแนวตั้ง

  เส้นตรงตามแนวนอน

  เส้นเอียงหรือเส้นทแยง

 • Question 14
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดคือลักษณะของรูปทรงที่ถูกต้อง

  answer choices

  รูปทรงมี 2 มิติ

  รูปทรงมี 3 มิติ

  รูปทรงไม่มีน้ำหนัก

  รูปทรงไม่มีปริมาตร

 • Question 15
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  สีขั้นที่ 1 หรือแม่สี ได้แก่สีอะไรบ้าง

  answer choices

  สีแดง สีส้ม สีม่วง

  สีน้ำเงิน สีเขียว สีแดง

  สีเหลือง สีน้ำเงิน สีม่วง

  สีแดง สีเหลือง สีน้ำเงิน

 • Question 16
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  สีขั้นที่ 2 เกิดจากแม่สี 2 สีผสมกันในอัตราส่วนเท่าไร

  answer choices

  อัตราส่วน 1 : 1

  อัตราส่วน 1 : 2

  อัตราส่วน 1 : 3

  อัตราส่วน 1 : 4

 • Question 17
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  สีในข้อใดให้ความรู้สึก “ใจเย็น สง่า ฉลาด สุขุม”

  answer choices

  สีม่วง

  สีส้ม

  สีเทา

  สีน้ำตาล

 • Question 18
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การจัดองค์ประกอบศิลป์ที่ต้องการให้เป็นอันหนึ่ง อันเดียวกัน คือข้อใด

  answer choices

  จังหวะและจุดสนใจ

  ความเป็นเอกภาพ

  ความสมดุล

  สัดส่วน

 • Question 19
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดคือการจัดองค์ประกอบศิลป์

  answer choices

  การจัดบริเวณให้เหมาะสม

  การนำ แสง เงา สี จังหวะ มาจัดร่วมกัน

  การแยกส่วนประกอบของทัศนธาตุออกให้ชัดเจน

  การนำทัศนธาตุมาประกอบกันให้เกิดงานทัศนศิลป์

 • Question 20
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  สิ่งแวดล้อมกับการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์มีความ สัมพันธ์กันอย่างไร

  answer choices

  สิ่งแวดล้อมทำให้มนุษย์เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์

  สิ่งแวดล้อมทำให้มนุษย์เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ

  สิ่งแวดล้อมเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความสุขให้กับมนุษย์

  สิ่งแวดล้อมทำให้มนุษย์มีการดำรงชีวิตมาแต่โบราณ

 • Question 21
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การออกแบบ คืออะไร

  answer choices

  การรู้จักใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความแปลกใหม่

  การนำทัศนธาตุทุกชนิดมาใช้ให้เกิดประโยชน์

  การปลูกฝังสุนทรียภาพและพัฒนาจิตใจ

  การสร้างสรรค์ผลงานจากเศษวัสดุ

 • Question 22
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การออกแบบควรคำนึงถึงเรื่องใดเป็นสำคัญ

  answer choices

  วัสดุที่ใช้

  ความสวยงาม

  ประโยชน์ใช้สอย

  ความคิดสร้างสรรค์

 • Question 23
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ใครเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์

  answer choices

  ออยชอบฟังเพลง

  นงชอบอ่านหนังสือ

  จุ๋มชอบทำสิ่งแปลกใหม่อยู่เสมอ

  ส้มชอบไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติ

 • Question 24
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่หลักสำคัญของการออกแบบ

  answer choices

  ความสมดุล

  ความขัดแย้ง

  ความกลมกลืน

  ความเป็นเอกภาพ

 • Question 25
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ความเป็นเอกภาพให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องใด

  answer choices

  การวางเรียงกันของเส้นและรูปร่าง

  การแสดงความตื้น ลึก หนา บาง ของภาพ

  การแสดงแสงเงาของภาพให้เหมือนจริง

  การนำทัศนธาตุมาประกอบกันให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

 • Question 26
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ความกลมกลืน หมายถึง การจัดภาพให้มีความรู้สึกอย่างไร

  answer choices

  เหมือนจริงทุกองค์ประกอบ

  เป็นรูปธรรมและนามธรรม

  สอดคล้องเข้ากันได้

  มีความรู้สึกขัดแย้ง

 • Question 27
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  น้ำหนักและแรงถ่วงที่เสมอกันเป็นความสำคัญของเรื่องใด

  answer choices

  ความสมดุล

  ความเป็นเอกภาพ

  ความกลมกลืนด้วยเส้น

  ความกลมกลืนด้วยรูปร่าง รูปทรง

 • Question 28
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ความสมดุลซ้าย-ขวา เท่ากัน คืออะไร

  answer choices

  รูปร่าง รูปทรง และสีเหมือนกันทั้งสองข้าง

  รูปร่างมีขนาดเท่ากันทั้งสองข้าง

  รูปทรงมีขนาดเท่ากันทั้งสองข้าง

  สีเหมือนกันทั้งสองข้าง

 • Question 29
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ถ้านักเรียนต้องการสร้างผลงานโดยเน้นความกลมกลืนของสี นักเรียนควรเลือกใช้สีอย่างไร

  answer choices

  เลือกใช้สีที่หลากหลาย

  เลือกใช้สีในวรรณะเดียวกัน

  เลือกใช้สีให้เหมาะสมกับผลงานที่ทำ

  เลือกใช้สีที่มีราคาแพง เพื่อให้ได้สีที่สวยงาม

 • Question 30
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ผลงานในภาพมีหลักสำคัญในการออกแบบอย่างไร

  answer choices

  ความเป็นเอกภาพ

  ความกลมกลืนด้วยเส้น

  ความกลมกลืนด้วยรูปร่าง รูปทรง

  ความสมดุลแบบทั้ง 2 ข้างไม่เหมือนกัน

 • Question 31
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ภาพวาดสมัยก่อนประวัติศาสตร์มักพบบริเวณใด

  answer choices

  วัด

  ปราสาท

  บ้านเรือน

  ผนังถ้ำ

 • Question 32
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ภาพวาดสมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็นภาพวาดเกี่ยวกับเรื่องราวใด

  answer choices

  สัตว์

  มนุษย์

  ความรัก

  บ้านเรือน

 • Question 33
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  เครื่องมือและอุปกรณ์ในการวาดภาพระบายสีมีความสำคัญอย่างไร

  answer choices

  เป็นสื่อสร้างสรรค์ให้เกิดผลงานศิลปะทุกประเภททุกแขนง

  เป็นส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นศิลปะประจำชาติ

  เป็นการเรียนรู้เรื่องการเลือกใช้วัสดุ-อุปกรณ์บางประเภทเท่านั้น

  เป็นการถ่ายทอดการคิดค้นดัดแปลงวัสดุ-อุปกรณ์ในการวาดภาพ

 • Question 34
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ดินสอดำชนิดอ่อน (B) เหมาะสำหรับใช้งานลักษณะใด

  answer choices

  งานเขียนทั่ว ๆ ไป

  ร่างภาพและแรเงา

  ออกแบบและเขียนภาพ

  ระบายเฉพาะเงาตกทอด

 • Question 35
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ใครใช้ยางลบผิดวิธี

  answer choices

  ฝนใช้ยางลบถูเพียงเบาๆ ไปทิศทางเดียวกัน

  ฟ้าใช้ยางลบถูจากทางซ้ายมือไปทางขวามือ

  ฝันใช้ผ้าสะอาดหรือแปรงปัดเศษยางลบออก

  ฝ้ายลบรอยดินสอหลังระบายสีเสร็จ

 • Question 36
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การวาดภาพแรเงาและระบายสี มีประโยชน์อย่างไร

  answer choices

  ได้ภาพ 3 มิติ มีความเป็นเอกภาพ

  ได้ภาพ 3 มิติ มีความกลมกลืน

  ได้ภาพเหมือนจริงมากยิ่งขึ้น

  ได้ภาพที่แสดงทัศนียภาพ

 • Question 37
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ใครใช้คุณสมบัติของสีน้ำในการวาดภาพระบายสีได้ถูกต้อง

  answer choices

  ปุ้มใช้พู่กันชุบน้ำเปล่าทาบริเวณที่จะระบายสีแล้วทิ้งไว้ให้หมาดก่อนลงสี

  ปุ้ยใช้สีขาวผสมให้อ่อนหรือสว่างขึ้น แล้วใช้สีดำผสมสีให้เข้มหรือมืดลง

  ปุ๊กใช้สีน้ำผสมกับกาวเพื่อให้สีติดแน่นกับกระดาษ

  ปุ๋ยระบายสีทับกันหลายๆ ครั้ง เพื่อให้สีสด ติดทนนาน

 • Question 38
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อควรระวังในการระบายสีน้ำ คืออะไร

  answer choices

  ใช้พู่กันจุ่มสีระบายบนภาพจริงได้เลย

  ไม่ควรระบายต่อเนื่องในแนวที่สียังไม่แห้ง

  อย่าระบายสีทับกันหลายครั้ง เพราะจะทำให้สีด่าง

  ระบายด้านขวาไปด้านซ้าย และระบายจากบนลงล่าง

 • Question 39
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเรียงลำดับวิธีการใช้พู่กันได้ถูกต้อง

  1) พู่กันที่ซื้อมาใหม่ต้องล้างน้ำให้กาวที่ติดปลายออกให้หมดก่อน

  2) ล้างสีที่ติดพู่กันออกให้หมด สลัดน้ำออก ใช้ผ้าเช็ดที่ปลายพู่กัน

  3) อย่าแช่พู่กันไว้ในแก้วน้ำ เพราะจะทำให้ปลายพู่กันงอหรือแตก

  4) พู่กันเบอร์เล็กให้ระบายในพื้นที่เล็ก พู่กันเบอร์ใหญ่ให้ระบายในบริเวณกว้าง

  answer choices

  1) 2) 3) 4)

  3) 4) 2) 1)

  2) 3) 4) 1)

  1) 4) 3) 2)

 • Question 40
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ขั้นตอนแรกของการวาดภาพระบายสี คืออะไร

  answer choices

  กำหนดเรื่อง

  แต่งกรอบ

  ร่างภาพ

  ตัดเส้น

 • Question 41
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การวาดภาพแสดงทัศนียภาพ คือการวาดภาพเพื่อต้องการแสดงสิ่งใด

  answer choices

  การใช้เส้นชนิดต่าง ๆ

  การถ่ายทอดที่เหมือนจริง

  การแสดงขนาดของวัตถุสิ่งของ

  ความเป็นมิติแสดงระยะไกลใกล้

 • Question 42
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การวาดภาพแสดงทัศนียภาพให้ดูเหมือนจริงมากขึ้นควรใช้วิธีใด

  answer choices

  สีอ่อน บาง

  สีเข้มชัดเจน

  สีเข้มผสมสีดำ

  สีอ่อนผสมสีขาว

 • Question 43
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ภาพใดคือภาพที่แสดงความลึกลวงตา

  answer choices
 • Question 44
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การวาดภาพแสดงทัศนียภาพควรคำนึงถึงเรื่องใด

  answer choices

  ไม่เคร่งครัดการใช้จินตนาการและหลักการ

  เน้นหลักการวาดภาพเหมือนจริงทุกขั้นตอน

  เคร่งครัดในการใช้จินตนาการถ่ายทอดผลงาน

  เน้นหลักการวาดภาพแสดงทัศนียภาพทุกขั้นตอน

 • Question 45
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  จากภาพเป็นการวาดภาพทัศนียภาพแบบกี่จุด

  answer choices

  แบบจุดเดียว

  แบบสองจุด

  แบบสามจุด

  แบบจุดเดียวและสองจุด

 • Question 46
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การวาดภาพแสดงทัศนียภาพแบบสองจุด คือการมองวัตถุอย่างไร

  answer choices

  มองวัตถุที่ด้านหน้าของวัตถุที่อยู่ใกล้ที่สุด

  มองวัตถุที่มุมใดมุมหนึ่งที่อยู่ใกล้ที่สุด

  มองวัตถุที่ด้านข้างด้านใดก็ได้

  มองวัตถุจากด้านบนของวัตถุ

 • Question 47
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การวาดภาพทิวทัศน์จำเป็นต้องเริ่มต้นจากหลักการใด

  answer choices

  หลักการเขียนทัศนียภาพ

  การกำหนดเส้นระดับสายตา

  หลักการวาดภาพเหมือนจริง

  เน้นหลักการใช้จุดรวมสายตา

 • Question 48
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ภาพทิวทัศน์ที่แสดงความลึกของภาพควรเขียนเส้นทัศนียภาพให้มีจุดรวมสายตากี่จุด

  answer choices

  4 จุด

  3 จุด

  2 จุด

  1 จุด

 • Question 49
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การวาดภาพที่แสดงทัศนียภาพเมื่ออยู่ห่างออกไปจะมีลักษณะอย่างไร

  answer choices

  ขนาดเล็กกว่าส่วนหน้าเล็กน้อย

  กำหนดขนาดได้เองตามใจชอบ

  ขนาดเล็กลงไปเรื่อยๆ

  ขนาดเท่าส่วนหน้า

 • Question 50
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  เงาของวัตถุที่เกิดจากจุดรวมสายตา คือข้อใด

  answer choices

  มีรูปร่างเหมือนวัตถุนั้นบางส่วน

  อิทธิพลจากแหล่งกำเนิดแสง

  กำหนดแสงเงาได้ถูกต้อง

  มีรูปร่างตามวัตถุนั้น

 • Question 51
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดคือลักษณะสำคัญของงานปั้น

  answer choices

  การใช้ดินเหนียวทำให้เกิดรูปทรง

  การใช้ดินน้ำมันกดในแม่พิมพ์

  การเทของเหลวลงในแม่พิมพ์

  การเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ให้พร้อม

 • Question 52
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  เงินเหรียญเป็นงานปั้นประเภทใด

  answer choices

  ลอยตัว

  นูนต่ำ

  นูนสูง

  ไม่มีมิติ

 • Question 53
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  รูปปั้นพระพุทธรูปเป็นงานปั้นประเภทใด

  answer choices

  นูนสูง

  นูนต่ำ

  ลอยตัว

  ไม่มีมิติ

 • Question 54
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ในการปั้นดิน ถ้าต้องการใช้ข้ามคืน ควรปฏิบัติอย่างไร

  answer choices

  ใช้ผ้าชุบน้ำคลุมไว้

  ใช้ผ้าหมาด ๆ คลุมไว้

  พ่นน้ำลงบนงานปั้น

  พ่นน้ำลงบนงานปั้นแล้วคลุมด้วยผ้าหมาด ๆ ไว้

 • Question 55
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  งานสื่อผสมคืองานที่มีลักษณะในข้อใด

  answer choices

  การนำผลงานจิตรกรรมและภาพพิมพ์มาสร้างสรรค์ใหม่

  การนำผลงานจิตรกรรมและการวาดเส้นมาสร้างสรรค์ใหม่

  การนำผลงานจิตรกรรมและประติมากรรมมาสร้างสรรค์ใหม่

  การนำผลงานทัศนศิลป์ทุกประเภทและวิธีการต่างๆ มาสร้างสรรค์ใหม่

 • Question 56
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การจัดแสดงผลงานปั้นและผลงานสื่อผสม มีประโยชน์อย่างไร

  answer choices

  เพื่อช่วยให้ผลงานปั้นและงานสื่อผสมมีคุณค่า

  เพื่อให้ผู้อื่นรับรู้ผลงานปั้นและงานสื่อผสม

  เพื่อชื่อเสียงและคุณค่าของเจ้าของผลงาน

  เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน

 • Question 57
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ผลงานปั้นและงานสื่อผสมที่จะนำมาจัดแสดงควรมีลักษณะอย่างไร

  answer choices

  ผลงานปั้นแบบนูนต่ำ และสื่อผสมแบบนูนสูง

  ผลงานปั้นแบบนูนสูง และสื่อผสมแบบนูนสูง

  ผลงานปั้นแบบลอยตัว และสื่อผสมแบบนูนสูง

  ผลงานปั้นทุกประเภท และสื่อผสมแบบนูนสูง

 • Question 58
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การออกแบบร่างการแสดงผลงานปั้นและงานสื่อผสมมีประโยชน์ในเรื่องใด

  answer choices

  ทำให้การดำเนินงานล่าช้า

  ไม่กำหนดองค์ประกอบอื่นๆ

  ปรับเปลี่ยนแก้ไขผลงานจริงได้

  สื่อความคิดให้ออกมาเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

 • Question 59
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การตกแต่งขั้นสุดท้ายควรระมัดระวังในเรื่องใด

  answer choices

  เพิ่มมิติแสงไฟส่องชิ้นงานปั้นดินน้ำมัน

  เพิ่มเสียงที่สอดคล้องกลมกลืนกับผลงาน

  สร้างบรรยากาศทำให้การแสดงผลงานมีความประทับใจ

  เก็บรายละเอียดให้ภาพรวมมีความเป็นเอกภาพและกลมกลืน

 • Question 60
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเป็นศิลปะสื่อผสม

  answer choices

  นงลักษณ์ทาหน้าตนเองสีขาว จากนั้นก็แสดงละครใบ้

  นันทนัชนำเอาภาพถ่าย หนังสือพิมพ์ นิตยสารมาปะติดบนกระดาษ

  นิภัทราใช้สีอะคริลิก สีน้ำมัน สีน้ำ และสีเทียนระบายลงบนแผ่นไม้อัด

  ศริณญานำโทรศัพท์ไปตั้งซ้อนกัน 3 เครื่อง แสดงภาพของอมรรัตน์กำลังทำงานศิลปะรูปแบบต่างๆ

 • Question 61
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดกล่าวถึงความหมายของการออกแบบได้ถูกต้อง

  answer choices

  การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ

  การศึกษาองค์ประกอบ

  การประยุกต์เอกภาพ

  การพัฒนาขั้นพื้นฐาน

 • Question 62
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  เพราะเหตุใด การออกแบบจึงมีบทบาทสำคัญในสังคมปัจจุบัน

  answer choices

  ชีวิตมนุษย์เกี่ยวข้องกับหลักการจัดองค์ประกอบ

  ชีวิตมนุษย์เกี่ยวข้องกับการสื่อสารรับรู้ข้อมูล

  ชีวิตมนุษย์เกี่ยวข้องกับการนำเสนอข้อมูล

  ชีวิตมนุษย์เกี่ยวข้องกับความแปลกใหม่

 • Question 63
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  กระบวนการออกแบบรูปภาพที่จำเป็น คือข้อใด

  answer choices

  ขนาดของแบบ สีที่ใช้

  จำนวนจุด ลักษณะของเส้น

  สังเกต แก้ปัญหา วางแผน

  ศึกษาหลักการจัดองค์ประกอบ

 • Question 64
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การออกแบบรูปภาพ เป็นองค์ประกอบหลักของการออกแบบประเภทใด

  answer choices

  งานประดิษฐ์

  งานแกะสลัก

  งานโฆษณา

  งานปั้น

 • Question 65
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การออกแบบสัญลักษณ์จะต้องคำนึงถึงเรื่องใดมากที่สุด

  answer choices

  การตอบสนองทางอารมณ์

  การสื่อความหมายให้เข้าใจร่วมกัน

  การสะท้อนความคิดของเจ้าของผลงาน

  การนำรูปร่างแบบเรขาคณิตมาจัดวางเป็นระเบียบ

 • Question 66
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  รูปแบบที่นิยมนำมาใช้ในการออกแบบสัญลักษณ์ ได้แก่อะไรบ้าง

  answer choices

  รูปแบบเรขาคณิต และรูปแบบอิสระ

  รูปแบบจากธรรมชาติ และรูปแบบจากตัวอักษรและตัวเลข

  รูปแบบอิสระ รูปแบบเรขาคณิต และรูปแบบตัวอักษรและตัวเลข

  รูปแบบเรขาคณิต รูปแบบจากธรรมชาติ และรูปแบบตัวอักษรและตัวเลข

 • Question 67
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  แนวทางการออกแบบสัญลักษณ์ คือข้อใด

  answer choices

  สื่อความหมายให้เข้าใจตรงกัน

  ดัดแปลงจากของเดิมเท่านั้น

  มีคำบรรยายประกอบ

  มีรูปทรงแปลกใหม่

 • Question 68
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดเป็นการออกแบบงานกราฟิก

  answer choices

  การวางแผนการเลือกใช้ทัศนธาตุ

  การรวบรวมกระบวนการทัศนศิลป์

  การรวบรวมกระบวนการพิมพ์ทุกแขนง

  การสื่อความหมายให้สมบูรณ์โดยใช้คอมพิวเตอร์

 • Question 69
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ความสำคัญของการออกแบบงานกราฟิก คืออะไร

  answer choices

  นำไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์

  มีแนวคิดที่ทันสมัยและก้าวหน้า

  ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ช่วยเสริมการรับรู้

  สร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็น

 • Question 70
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดคือวัตถุประสงค์ในการออกแบบงานกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์

  answer choices

  การเสริมสร้างลักษณะเด่นของผลงาน

  ผลงานสร้างความน่าเชื่อถือ

  ผลงานดึงดูดความสนใจ

  ผลงานมีความประณีต

 • Question 71
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การประเมินงานทัศนศิลป์โดยเน้นความสำคัญของการแสดงออกให้ความสำคัญในเรื่องใด

  answer choices

  มีลักษณะเฉพาะของตนเอง

  ลอกเลียนผลงานที่มีคุณภาพ

  เนื้อหาสาระใหม่ดีกว่าเดิม

  สื่อความหมายได้ชัดเจน

 • Question 72
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การใช้วิธีการและเทคนิคในการประเมินงานทัศนศิลป์มีลักษณะอย่างไร

  answer choices

  รู้จักใช้วัสดุที่มีคุณภาพ

  แสดงถึงความก้าวหน้า

  มีความแปลกใหม่ของรูปลักษณ์

  มีอิสระและมีไหวพริบในการดัดแปลง

 • Question 73
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การวิจารณ์งานทัศนศิลป์ที่ดีควรคำนึงถึงเรื่องใด

  answer choices

  ต้องมีความคิดเห็นเหมือนๆ กัน

  สิ่งที่เราคิดจะต้องถูกต้องสมอ

  ต้องพิจารณาอย่างมีเหตุผล

  สามารถใช้รสนิยมส่วนตัว

 • Question 74
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การประเมินงานทัศนศิลป์ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลงานทัศนศิลป์ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้หลักเกณฑ์ในข้อใด

  answer choices

  การแสดงความคิดเห็นอย่างเชื่อมั่นในตนเอง

  การแสดงความคิดเห็นโดยใช้เหตุผลอธิบาย

  การแสดงความคิดเห็นโดยเน้นทัศนคติ

  การแสดงความคิดเห็นโดยใช้เสียงข้างมาก

 • Question 75
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ความคิดสร้างสรรค์มีลักษณะอย่างไร

  answer choices

  ความแปลกใหม่ของรูปแบบ

  คัดลอกผลงานได้ดี

  ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ

  เนื้อหาสาระมีอยู่ทั่วไป

 • Question 76
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การวิจารณ์เพื่อประเมินงานทัศนศิลป์ควรคำนึงถึงเรื่องใด

  answer choices

  หลักเกณฑ์และแบบประเมิน

  การวิเคราะห์และเหตุผล

  หลักเกณฑ์และเหตุผล

  การแสดงความคิดเห็น

 • Question 77
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การวิจารณ์งานทัศนศิลป์ต้องพิจารณาจากเรื่องใด

  answer choices

  ประสบการณ์ ฝีมือ วัสดุ-อุปกรณ์

  ประสบการณ์ ฝีมือ ความคิดสร้างสรรค์

  ฝีมือ วัสดุ-อุปกรณ์ ความคิดสร้างสรรค์

  ประสบการณ์ วัสดุ-อุปกรณ์ ความคิดสร้างสรรค์

 • Question 78
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อความในข้อใดถือว่าเป็นการวิจารณ์งานศิลปะที่ไม่ถูกต้อง

  answer choices

  ผลงานดังกล่าวแสดงถึงอัตชีวประวัติบุคคล

  ผลงานดังกล่าวไม่มีคุณค่าเลยแม้แต่นิดเดียว

  ผลงานดังกล่าวมีการจัดองค์ประกอบได้อย่างเหมาะสม

  ผลงานดังกล่าวสามารถกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกของผู้ชมได้

 • Question 79
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  จากภาพ ควรใช้ชื่อว่าอะไรจึงจะเหมาะสมที่สุด

  answer choices

  ใครหนอ

  สองมือของแม่

  ผู้หญิงคนนี้ดีที่สุด

  เมื่อครั้งฉันยังเป็นเด็ก

 • Question 80
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ผลงานในภาพมีคุณค่าโดดเด่นในเรื่องใดมากที่สุด

  answer choices

  ความประณีต

  การจัดองค์ประกอบ

  วิธีการและเทคนิค

  การสื่อความหมาย

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Enter Code