QUIZ
แบบทดสอบ เรื่องอิเหนาตอนศึกกะหมังกุหนิง
29 minutes ago by
Somnuk Sriwichian
Save
Copy and Edit
INSTRUCTOR-LED SESSION
Start a live quiz
ASYNCHRONOUS LEARNING
Assign homework
20 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  ผู้แต่งเรื่องอิเหนา ตอนที่ใช้เป็นบทเรียนนี้คือใคร

  answer choices

  ก. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

  ข. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  ค. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

  ง. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

 • Question 2
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  ๒. เรื่องอิเหนามีมาตั้งแต่สมัยใด

  answer choices

  ก. กรุงธนบุรี

  ข. กรุงสุโขทัย

  ค. กรุงศรีอยุธยา

  ง. กรุงรัตนโกสินทร์

 • Question 3
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  ๓. อะไรคือจุดมุ่งหมายสาคัญในการพระราชนิพนธ์เรื่องอิเหนา

  answer choices

  ก. เพื่อใช้เล่นละคร

  ข. เพื่อความเพลิดเพลิน

  ค. เพื่ออนุรักษ์วรรณคดีของชาติ

  ง. เพื่อปรับปรุงพระราชนิพนธ์อิเหนาในรัชกาลที่ ๑

 • Question 4
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  ๔. “อิเหนา” บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๒ ดาเนินเรื่องตามต้นฉบับของใคร

  answer choices

  ก. รัชกาลที่ ๑

  ข. เจ้าฟ้าหญิงกุณฑล

  ค. พระเจ้ากรุงธนบุรี

  ง. เจ้าฟ้าหญิงมงกุฎ

 • Question 5
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  ๕. อิเหนาตอน “ศึกกะหมังกุหนิง” มีมูลเหตุมาจากอะไร

  answer choices

  ก. ความรัก

  ข. ความโลภ

  ค. ความแค้น

  ง. ความโกรธ

 • Question 6
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  ๖. เรื่องอิเหนาเข้ามาประเทศไทยในสมัยกษัตริย์พระองค์ใด

  answer choices

  ก. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

  ข. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

  ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ

  ง. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

 • Question 7
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  ๗. เรื่องอิเหนามีที่มาจากชนชาติใด

  answer choices

  ก. ชวา

  ข. มอญ

  ค. อินเดีย

  ง. มาเลเซีย

 • Question 8
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  ๘.วรรณคดีสโมสรยกย่องให้เรื่องอิเหนาเป็นยอดของคำประพันธ์ประเภทใด

  answer choices

  ก.บทละครรำ

  ข.บทละครพูด

  ค.กลอนนิทาน

  ง.บทละครร้อง

 • Question 9
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  ๙.เหตุใดอิเหนาจึงปฏิเสธการอภิเษกสมรสกับบุษบาในตอนแรก

  answer choices

  ก.เพราะได้จินตะหราเป็นชายาแล้ว

  ข.ท้าวหมันหยาดูแลต้อนรับอย่างดี

  ค.เข้าใจคิดว่าบุษบาขี้ริ้วขี้เหร่มาก

  ง.อยากเป็นอิสระได้ท่องเที่ยวไปในป่า

 • Question 10
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  ๑๐.ข้อใดเป็นปมปัญหาสำคัญที่สุดของเรื่องอิเหนาที่ทำให้เกิดปมปัญหาอื่นๆ ต่อไป

  answer choices

  ก.ท้าวดาหายกบุษบาให้แก่จรกาด้วยความโกรธอิเหนา

  ข.องค์ปะตาระกาหลาบันดาลให้ลมหอมบุษบาไป

  ค.อิเหนาเผาเมืองดาหา

  ง.บุษบาปลอมตัวเป็นอุณากรรณ

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ๑๑. ดาหลัง (อิเหนาใหญ่) เป็นผลงานของกวีท่านใด

  answer choices

  เจ้าฟ้ามงกุฎ

  เจ้าฟ้านิ่ม

  เจ้าฟ้ากุณฑล

  เจ้าฟ้าสังวาล

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ๑๒. ตัวละครใด ที่มีลักษณะการพูดประชดประชัน

  answer choices

  จินตหราวาตี

  สการะวาตี

  มาหยารัศมี

  ประไหมสุหรี

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ๑๓. ท้าวกะหมังกุหนิงในบทเรียน มีคุณสมบัติข้อใดเด่นชัดที่สุด


  answer choices

  ความเป็นนักปกครอง

  ความเชี่ยวชาญในการทำศึก

  ความรักลูก

  ความรอบคอบ

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ๑๔. พิธีฟันไม้ข่มนาม มีจุดประสงค์ในการทำพิธีคือข้อใด


  answer choices

  เพื่อทำนายดวงชะตา

  เพื่อให้ได้รับชัยชนะในการทำศึก

  เพื่อเป็นสิริมงคลแก่การตั้งค่าย

  เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ทหาร

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ๑๕. ทหารและกองทัพต้องเดินทางผ่านสิ่งใดเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนจะออกไปรบนอกเมือง

  answer choices

  พระพุทธรูป

  โขลนทวาร

  ซุ้มประตูโบสถ์

  เจดีย์

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ๑๖. จากบทอาขยานในเรื่อง เป็นบทประพันธ์ที่ดีเด่นในเรื่องใด


  answer choices

  การเล่นคำ

  การใช้คำซ้ำ

  การใช้โวหารภาพพจน์

  การใข้นาฏการ

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  เมื่อจะกล่าวถึงตัวละครที่เป็นกษัตริย์หรือเจ้านายชั้นสูง จะขึ้นต้นบทด้วยคำใด


  answer choices

  อันว่า

  เมื่อนั้น

  มาจะกล่าวบทไป

  บัดนั้น

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ๑๘.ข้อใดเป็นปมปัญหาสำคัญที่สุดของเรื่องอิเหนาที่ทำให้เกิดปมปัญหาอื่นๆ ต่อไป

  answer choices

  ท้าวดาหายกบุษบาให้แก่จรกาด้วยความโกรธอิเหนา

  องค์ปะตาระกาหลาบันดาลให้ลมหอมบุษบาไป

  อิเหนาเผาเมืองดาหา

  บุษบาปลอมตัวเป็นอุณากรรณ

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ๑๙. เหตุใดอิเหนาจึงปฏิเสธการอภิเษกสมรสกับบุษบาในตอนแรก

  answer choices

  ได้จินตะหราเป็นชายาแล้ว

  ท้าวหมันหยาดูแลต้อนรับอย่างดี

  เข้าใจคิดว่าบุษบาขี้ริ้วขี้เหร่มาก

  อยากเป็นอิสระได้ท่องเที่ยวไปในป่า

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ๒๐. คำว่า “ แก้ว ” ในข้อใดมีความหมายโดยนัย

  answer choices

  ทองกรแก้วพุกามวามวับ

  ทองกรแก้วกิ่งพริ้งพราย

  นกแก้วจับแก้วพาที

  เหมือนแก้วพี่ทั้งสามสั่งความมา

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Enter Code