Computers

Image

[Tin 8_Spreadsheet]_Kiểm tra thường xuyên

24
plays

20 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  1 minute
  1 pt

  Loại tham chiếu nào không làm thay đổi địa chỉ ô tính trong công thức?

  Tham chiếu tuyệt đối

  Tham chiếu tương đối

  Tham chiếu hỗn hợp

  Không có loại tham chiếu nào

 • 2. Multiple-choice
  1 minute
  1 pt

  Công thức nào sau đây chỉ có tham chiếu tuyệt đối?

  =A1+B1

  =Sum(A1,$B$1)

  =A1+$B$1

  =$A$1+$B$1

 • 3. Multiple-choice
  1 minute
  1 pt

  Sau khi sao chép công thức sang ô tính khác, công thức nào sau đây vẫn giữ nguyên các địa chỉ ô tính?

  =(A2+B2)/2

  =(A2+$B$2)/2

  =($A$2+$B$2)/C2

  =Average($A$2,$B$2)

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes