QUIZ
วิชาประวัติศาสตร์ไทย2 ม. 4 เทอม 2
7 days ago by
อุบล ค
Save
Copy and Edit
INSTRUCTOR-LED SESSION
Start a live quiz
ASYNCHRONOUS LEARNING
Assign homework
30 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  กลุ่มบุคคลใดที่เคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5

  answer choices

  สภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน

  กลุ่มทหารหนุ่ม

  กบฏ ร.ศ. 130

  กลุ่มก้าวหน้า ร.ศ. 103

 • Question 2
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  อะไรเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติ พ.ศ. 2475

  answer choices

  กบฏ ร.ศ. 130

  วิกฤตการณ์ ร.ศ. 112

  คำกราบบังคมทูล ร.ศ. 103

  ข้อเขียนทางการเมืองของเทียนวรรณ

 • Question 3
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  เมืองจำลองดุสิตธานีจัดตั้งขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์อะไร

  answer choices

  เป็นสถานที่ฝึกกำลังทางทหาร

  ต่อต้านการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตก

  เป็นโรงเรียนสอนประชาธิปไตยให้แก่บุคคลทั่วไป

  ฝึกขุนนางและข้าราชบริพารให้เข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย

 • Question 4
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  คณะราษฎรมีจุดมุ่งหมายต้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดเป็นสำคัญ

  answer choices

  กฎหมาย

  ประมุขของประเทศ

  รูปแบบการปกครอง

  ลักษณะทางเศรษฐกิจ

 • Question 5
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  เพราะเหตุใดคณะรัฐบาลจึงไม่เห็นด้วยกับเรื่องเค้าโครงการเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์มนูธรรม

  answer choices

  ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย

  ให้เสรีภาพกับประชาชนมากเกินไป

  ความเป็นสังคมนิยมมากเกินไป

  รัฐบาลไม่มีเงินทุนพอจะดำเนินการ

 • Question 6
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  เหตุการณ์ใดที่แสดงให้เห็นว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตย ในระยะแรกไม่ราบรื่น

  answer choices

  เกิดจลาจล

  เกิดรัฐประหาร

  เกิดกบฏบวรเดช

  เกิดการต่อต้านจากประชาชน

 • Question 7
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ประเทศสยามเปลี่ยนเป็นประเทศไทยในสมัยรัฐบาลใด

  answer choices

  นายควง อภัยวงศ์

  ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช

  จอมพล ป. พิบูลสงคราม

  พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา

 • Question 8
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  เหตุการณ์ที่รัชกาลที่ 8 ถูกลอบปลงพระชนม์ก่อให้เกิดผลกระทบต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด

  answer choices

  นายปรีดี พนมยงค์ ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

  กลุ่มทางการเมืองของคณะราษฎรต้องยุติบทบาททางการเมืองลง

  คณะทหารที่นิยมจอมพล ป. พิบูลสงครามเข้ายึดอำนาจ

  ในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490

  ไทยได้มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามถึง 2 ครั้ง คือ สงครามอินโดจีน และสงครามโลกครั้งที่ 2

 • Question 9
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ระบบเศรษฐกิจของไทย

  ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับคนจีน จอมพล ป. พิบูลสงครามแก้ปัญหาอย่างไร

  answer choices

  สร้างวัฒนธรรมใหม่

  จำกัดถิ่นที่อยู่ของชาวจีน

  เน้นความสำคัญของเชื้อชาติไทย

  ปิดประเทศไม่ติดต่อกับต่างชาติ

 • Question 10
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วประเทศไทยใช้อะไรเป็นกฎหมาย

  สูงสุดในการปกครอง

  answer choices

  รัฐธรรมนูญ

  กฎหมายตราสามดวง

  หลัก 6 ประการของคณะราษฎร

  เค้าโครงการเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์มนูธรรม

 • Question 11
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การจัดตั้งดุสิตธานีเกิดขึ้นในรัชกาลใด

  answer choices

  รัชกาลที่ 5

  รัชกาลที่ 6

  รัชกาลที่ 7

  รัชกาลที่ 8

 • Question 12
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  พระราชนิพนธ์เรื่อง “ฉวยอำนาจ” ของรัชกาลที่ 6 ต้องการชี้ให้เห็นถึงเรื่องอะไร

  answer choices

  ผลดีของการปกครองระบอบประชาธิปไตย

  ความสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

  ความยุ่งยากของการปกครองระบอบประชาธิปไตย

  ความรู้สึกของพลเมืองไทยต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

 • Question 13
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  . เมื่อชนชั้นกลางมีความรู้สึกตื่นตัวทางการเมือง และไม่พอใจในระบอบการปกครองแบบ

  สมบูรณาญาสิทธิราชย์ รัชกาลที่ 7 ทรงแก้ไขปัญหานี้ด้วยวิธีต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด

  answer choices

  ปรับปรุงแก้ไขสภาองคมนตรี

  ออกพระราชบัญญัติองคมนตรี พ.ศ. 2470

  ฟื้นฟูสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินที่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5

  ฝึกหัดประชาชนให้รู้จักใช้สิทธิในการออกเสียงควบคุมกิจการท้องถิ่น

 • Question 14
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  คณะก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เรียกว่าอะไร

  answer choices

  คณะปฏิวัติ

  คณะปฏิรูป

  คณะราษฎร

  คณะรัฐประหาร

 • Question 15
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  นายกรัฐมนตรีคนแรกของไทยตามรัฐธรรมนูญคือใคร

  answer choices

  หลวงประดิษฐ์มนูธรรม

  จอมพล ป. พิบูลสงคราม

  พระยาพหลพลพยุหเสนา

  พระยามโนปกรณ์นิติธาดา

 • Question 16
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ในประวัติศาสตร์ไทยสมัยก่อน สตรีที่ยากจนกับสตรีฐานะดี

  มีความแตกต่างกันอย่างไร

  answer choices

  สตรีทุกคนต้องทำเฉพาะงานบ้านเท่านั้น

  สตรีทุกคนไม่มีโอกาสเล่าเรียนเหมือนบุรุษ

  สตรียากจนไม่มีโอกาสช่วยเหลือราชการเหมือนสตรีฐานะดี

  สตรียากจนจะทำงานทั้งในบ้านและนอกบ้านแทนสามีที่ไป

  เข้าเวร 6 เดือน

 • Question 17
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  เจ้าศรีอโนชามีส่วนร่วมในการป้องกันเมืองใด

  answer choices

  ถลาง

  ธนบุรี

  เชียงใหม่

  นครราชสีมา

 • Question 18
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ใครทำให้อยุธยาและสุโขทัยมีความสัมพันธ์กันแบบเครือญาติ

  answer choices

  พระราชเทวี

  พระเทพกษัตรีย์

  พระวิสุทธิกษัตริย์

  พระราชชายาเจ้าดารารัศมี

 • Question 19
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถทรงมีบทบาทเกี่ยวกับ

  การปกครองบ้านเมืองอย่างไร

  answer choices

  ทรงเป็นอัครมเหสี

  ทรงก่อตั้งโรงเรียนราชินี

  ทรงเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

  ทรงตามเสด็จพระราชดำเนินไปเปิดทางรถไฟสายเหนือ

 • Question 20
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  วีรกรรมของท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทรเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลใด

  answer choices

  รัชกาลที่ 1

  รัชกาลที่ 2

  รัชกาลที่ 3

  รัชกาลที่ 4

 • Question 21
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับท่านผู้หญิงจันซึ่งเป็นวีรสตรีไทย

  answer choices

  เป็นภรรยาเจ้าเมืองถลาง

  มีบทบาทในสงครามเก้าทัพ

  อนุสาวรีย์ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา

  ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นท้าวเทพกระษัตรี

 • Question 22
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  เจ้าจอมมารดาฉิมมีส่วนในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐใด

  กับรัฐใด

  answer choices

  ธนบุรีกับเชียงใหม่

  อยุธยากับเชียงใหม่

  ธนบุรีกับนครศรีธรรมราช

  อยุธยากับนครศรีธรรมราช

 • Question 23
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  เมื่ออยุธยายกทัพมาตีเมืองเชียงใหม่ พระมหาเทวีจิรประภาทำอย่างไร

  จึงจะไม่ทำสงครามกับอยุธยา

  answer choices

  ถวายบรรณาการ

  ส่งกองทัพไปสกัด

  ส่งคณะทูตไปเจรจาสงบศึก

  อพยพลี้ภัยไปอยู่เชียงใหม่

 • Question 24
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถทรงก่อตั้งโรงเรียนจอมสุรางค์

  อุปถัมภ์ขึ้นมาเพื่ออะไร

  answer choices

  เพื่อให้สตรีมีสิทธิเท่าบุรุษ

  เพื่อให้สตรีมีความชำนาญในอาชีพ

  เพื่อส่งเสริมให้สตรีได้รับการศึกษา

  เพื่อให้บุรุษเห็นความสำคัญของสตรี

 • Question 25
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

  answer choices

  สตรีฐานะไม่ดีต้องทำงานทั้งในบ้านและนอกบ้าน

  สมัยรัตนโกสินทร์สตรีสามารถทำหน้าที่เป็นนายอากรได้

  สตรีไทยมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของครอบครัว

  ชาวต่างชาติที่เข้ามาติดต่อราชการในไทยเห็นว่าผู้ชายทำงานหนัก กว่าสตรี

 • Question 26
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  พระมหาเทวีจิรประภาเป็นผู้ปกครองรัฐใด

  answer choices

  พะเยา

  ล้านนา

  ล้านช้าง

  หริภุญชัย

 • Question 27
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดกล่าวถึงท้าวศรีสุดาจันทร์ไม่ถูกต้อง

  answer choices

  ให้การสนับสนุนขุนวรวงศาธิราช

  ได้รับผลร้ายจากการกระทำของตน

  เป็นพระราชมารดาของพระยอดฟ้า

  เป็นอัครมเหสีของสมเด็จพระไชยราชาธิราช

 • Question 28
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ใครมีบทบาทในการสร้างความสัมพันธ์กับรัฐอื่น

  answer choices

  เจ้าแม่วัดดุสิต

  สมเด็จพระสุริโยทัย

  สมเด็จเจ้าฟ้าสุดาวดี

  พระราชชายาเจ้าดารารัศมี

 • Question 29
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  สมเด็จพระมหาจักรพรรดิพระราชทานพระวิสุทธิกษัตริย์แก่ใคร

  answer choices

  ขุนพิเรนทรเทพ

  ขุนวรวงศาธิราช

  พระเจ้ากรุงล้านช้าง

  พระเจ้ากรุงหงสาวดี

 • Question 30
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  วีรกรรมของท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทรเกิดขึ้นในรัชสมัยใด

  answer choices

  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Enter Code