QUIZ
สอบท้ายบทเรื่อง สุภาษิตพระร่วง
Save
Copy and Edit
INSTRUCTOR-LED SESSION
Start a live quiz
ASYNCHRONOUS LEARNING
Assign homework
20 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  สุภาษิตพระร่วงแต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทใด

  answer choices

  กาพย์ยานี11

  โคลงสี่สุภาพ

  กาพย์ฉบัง 16

  ร่ายสุภาพ

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  เนื้อหาในสุภาษิตพระร่วงส่วนใหญ่มุ่งเน้นส่ิงใดเป็นสําคัญ

  answer choices

  ประวัติพระพุทธเจ้า

  นรก-สวรรค์

  การสอนให้ทำความดี

  แนะนำวิถีทางดำเนินชีวิต

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ผู้ชำระสุภาษิตพระร่วงฉบับที่เรียนนี้คือท่านใด

  answer choices

  สุนทรภู่

  กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

  เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี

  กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดคือจุดมุ่งหมายของการแต่งสุภาษิตพระร่วง

  answer choices

  เพื่อสั่งสอนข้าราชการ

  เพื่อเล่นละครในพระราชสำนัก

  เพื่อสั่งสอนประชาชน

  เพื่อสั่งสอนสตรีที่อยู่ในราชสำนัก

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  สุภาษิตพระร่วงมีชื่อเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า

  answer choices

  บัญญัติพระร่วง

  พระบัญญัติพระร่วง

  ไตรภูมิกถา

  ไตรภูมิพระร่วง

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  แผ่นศิลาจารึกเรื่องสุภาษิตพระร่วง มีประดับไว้ที่ใด

  answer choices

  วัดมหรรณพาราม

  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

  วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  “เมื่อน้อยให้เรียนวิชาให้หาสินเมื่อใหญ่”ข้อความนี้ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องใด

  answer choices

  การรู้จักหน้าที่

  การศึกษาหาความรู้

  การทําตามประเพณี

  การประกอบอาชีพ

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดไพเราะเพราะการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะ

  answer choices

  การเบียดเสียดแก่มิตร

  เผ้าแผ่นภพสุโขทัย

  อย่าใฝ่เอาทรัพย์ท่าน

  ที่รักอย่าดูถูก

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  “อย่าปลุกผีกลางคลอง”มีความหมายสอดคล้องกับสํานวนใด

  answer choices

  อย่าไว้ใจทางอย่างวางใจคน

  อย่าฟื้นฝอยหาตะเข็บ

  อย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมา

  อย่าใฝ่สูงจนเกินศักดิ์

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดมีความหมายว่า อย่าทําอะไรเป็นการขัดขวางผลประโยชน์ของผู้อื่นที่เขาควรได้ให้เสียไป

  answer choices

  มีสินอย่าอวดมั่ง

  อย่าปลุกผีกลางคลอง

  ของฝากท่านอย่ารับ

  อย่าตีปลาหน้าไซ

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ของแพงอย่ามักกิน อย่ายินคำคนโลภหมายความว่าอย่างไร

  answer choices

  สอนให้เป็นคนประหยัด รู้จัก พิจารณาความเหมาะสม และไม่ หลงเชื่อคำยกยอของคนอื่นง่ายๆ

  สอนให้รู้จักการดำรงชีวิตใน ครอบครัวให้เป็นสุข และรู้จัก กาลเทศะ

  สอนให้มีความระมัดระวัง มีสติ ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท

  สอนเรื่องการวางตัวในการเข้ารับราชการ ต้องรู้จักเคารพนบนอบ แสดงความนับถือกันตามลำดับขั้น

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อความใดสอนให้คนเกิดความพอเพียงด้านทรัพยากร

  answer choices

  ที่สุ้มเสือจงประหยัด จงเร่งระมัดฟืนไฟ

  ปลูกไมตรีอย่ารู้ร้าง สร้างกุศลอย่ารู้โรย

  คิดขวนขวายที่ชอบ โต้ตอบอย่าเสียคำ

  หว่านพืชจักเอาผล เลี้ยงคนจักเอาแรง

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดไพเราะเพราะเสียงสัมผัสสระภายในวรรค

  answer choices

  อย่าตีปลาหน้าไซ

  คิดทุกข์ในสงสาร

  ลูกเมียอย่าวางใจ

  อย่าประกอบกิจเป็นพาล

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดมีความหมายว่า อย่าทําสิ่งที่เป็นอันตรายแก่ตนเอง

  answer choices

  เข้าเถื่อนอย่าลืมพร้า

  อย่าเข้าแยกงาช้าง

  หน้าศึกอย่านอนใจ

  อย่ายินคําคนโกหก

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  คบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อ” สํานวนนี้โยงเข้าได้กับคําสอนข้อใด

  answer choices

  อย่าพาผิดด้วยหู

  อย่าจับลิ้นแก่คน

  อย่าผูกมิตรคนจร

  อย่านินทาผู้อื่น

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  สุวานขบอย่าขบตอบ” คําที่ขีดเส้นใต้หมายถึงอะไร

  answer choices

  เสือ

  งู

  แมว

  สุนัข

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  สุภาษิตพระร่วง จัดเป็นวรรณคดีประเภทใด

  answer choices

  วรรณคดีนิราศ

  วรรณคดีพุทธศาสนา

  วรรณคดีคําสอน

  วรรณคดีประวัติศาสตร์

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  สุภาษิตพระร่วงเชื่อว่าแต่งขึ้นในสมัยใด

  answer choices

  สมัยสุโขทัย

  สมัยธนบุรี

  สมัยอยุธยา

  สมัยรัตนโกสินทร์

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  พระร่วง หมายถึง

  answer choices

  พระมหากษัตริย์

  นักเรียน

  พระชื่อร่วง

  ประชาชน

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดสอนให้มองการณ์ไกล

  answer choices

  อย่ายลเหตุแต่ใกล้

  อย่าตีงูให้แก่กา

  อย่ารักห่างหว่าชิด

  อย่ารักเหากว่าผม

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Enter Code