Geography

4th

Image

เข้าถึงเครื่องมือ ม.1

 • 1. Multiple Choice
  10 seconds
  1 pt
  Image

  เครื่องมือทางภูมิศาสตร์นี้เรียกว่าอะไร

  ภาพถ่ายจากดาวเทียม

  ภาพวิวทิวทัศน์

  ภาพถ่ายทางอากาศ

 • 2. Multiple Choice
  10 seconds
  1 pt
  Image

  เรียกเครื่องมือชนิดนี้ว่าอะไร

  นาฬิกาแขวน

  เข็มทิศ

  เทอร์โมมิเตอร์

 • 3. Multiple Choice
  10 seconds
  1 pt

  ข้อใดที่เป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ทั้งหมด

  กล้องสามมิติ / ภาพถ่ายจากดาวเทียม

  กรรไกร / ลูกโลกจำลอง

  แผนที่ / โทรทัศน์

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags