Computers

9th

Image

ระบบคอมพิวเตอร์

 • 1. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt

  หน่วยรับข้อมูล ทำหน้าที่ตรงกับข้อใด?

  รับข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์

  รับโปรแกรมเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์

  รับข้อมูล และโปรแกรมเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อแสดงผล

  รับข้อมูล และโปรแกรมเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเตรียมประมวลผล

 • 2. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt

  อุปกรณ์ใดเป็นอุปกรณ์รับโปรแกรม และข้อมูล?

  เมาส์

  ลำโพง

  เครื่องพิมพ์

  จอภาพ

 • 3. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt

  หน่วยใดของระบบคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลทางคณิตศาสตร์ และทางตรรกศาสตร์ ?

  หน่วยความจำหลัก

  หน่วยรับข้อมูล และโปรแกรม

  หน่วยประมวลผลกลาง

  หน่วยคำนวณ และตรรกะ

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags