QUIZ
แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน เรื่อง การแยกสาร ม.2
Save
Copy and Edit
INSTRUCTOR-LED SESSION
Start a live quiz
ASYNCHRONOUS LEARNING
Assign homework
20 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  วิธีการใดไม่เกี่ยวข้องกับการแยกสารให้บริสุทธิ์

  answer choices

  โครมาโทกราฟี

  การกลั่น

  การทำละลาย

  การตกผลึก

 • Question 2
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การแยกของแข็งที่แขวนลอยอยู่ในของเหลว โดยใช้วัสดุที่มีรูพรุนขวางกั้นของแข็งเอาไว้

  answer choices

  การกรอง

  การกลั่น

  การระเหย

  การตกผลึก

 • Question 3
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การทำให้ของแข็งแยกจากของเหลวโดยทำให้สารละลายอิ่มตัว แล้วตั้งไว้จนกระทั่งของแข็งแยกออกมามีรูปทรงเรขาคณิต

  answer choices

  โครมาโทกราฟี

  การกลั่น

  การระเหยแห้ง

  การตกผลึก

 • Question 4
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การแยกสารที่ต้องการออกมาโดยการละลายด้วยตัวทำละลายที่เหมาะสม

  answer choices

  โครมาโทกราฟี

  การสกัด

  การระเหยแห้ง

  การตกผลึก

 • Question 5
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การให้ความร้อนแก่สารละลายจนกระทั่งเหลือแต่ของแข็ง

  answer choices

  การสกัด

  การกลั่น

  การระเหยแห้ง

  การตกผลึก

 • Question 6
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การนำสารที่ต้องการแยกมาละลายในตัวทำละลายที่เหมาะสมแล้วให้เคลื่อนที่ไปบนตัวดูดซับ

  answer choices

  โครมาโทกราฟี

  การกลั่น

  การระเหยแห้ง

  การตกผลึก

 • Question 7
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การให้ความร้อนแก่สารผสมจนกระทั่งสารที่ต้องการระเหยออกมาแล้วเก็บสารนั้นด้วยการควบแน่น

  answer choices

  โครมาโทกราฟี

  การกลั่น

  การระเหยแห้ง

  การกรอง

 • Question 8
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การระเหยควรจะใช้แยกสารผสมในข้อใด

  answer choices

  น้ำโคลน

  น้ำกับน้ำมัน

  เกลือแกงกับลูกเหม็น

  แป้งมันกับน้ำตาล

 • Question 9
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ถ้าต้องการแยกน้ำมันจากผิวมะกรูดควรใช้วิธีใด

  answer choices

  การกลั่นธรรมดา

  การกรอง

  การตกผลึก

  การกลั่นโดยสกัดด้วยไอน้ำ

 • Question 10
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  สารที่จะแยกด้วยวิธีการกลั่นลำดับส่วนควรมีสมบัติแบบใด

  answer choices

  เป็นของแข็งผสมกับของเหลว

  ต้องกันแยกน้ำมันหอมระเหยออก

  มีส่วนผสมหลายชนิด

  มีจุดเดือดใกล้เคียงกันมาก

 • Question 11
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การตกผลึกเหมาะสมหรับแยกสารในข้อใด

  answer choices

  สารละลายอิ่มตัว

  สารละลายเจือจาง

  สารละลายปริมาณมากๆ

  สารละลายเข้มข้น

 • Question 12
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อความใดกล่าวถึงวิธีการโครมาโทกราฟฟีที่ไม่ถูกต้อง

  answer choices

  สารที่ถูกดูดซับได้น้อยจะเคลื่อนที่ได้เร็ว

  ใช้ได้กับสารที่มีองค์ประกอบ 2 ชนิดขึ้นไป

  ใช้สำหรับสารเนื้อเดียว

  ใช้ได้เฉพาะสารที่มีสีเท่านั้น

 • Question 13
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  สารผสมในข้อใดสามารถแยกได้โดยวิธีการโครมาโทกราฟฟี

  answer choices

  สารละลายสีผสมอาหาร

  น้ำผสมกับแอลกอฮอล์

  น้ำมันดีเซล

  น้ำนมสด

 • Question 14
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  หลักการสำคัญที่ใช้ในการแยกสารให้บริสุทธิ์ โดยวิธีการโครมาโทกราฟฟี คือข้อใด

  answer choices

  ตัวดูดซับต้องอยู่ในสถานะของแข็ง

  สารที่ต้องการแยกต้องละลายในน้ำ

  การละลายของสารที่ผสมกันและการถูกดูดซับของสารต้องเท่ากัน

  สารที่ผสมกันต้องมีความสามารถในการละลายในตัวทำละลายและถูกดูด ซับโดยตัวดูดซับได้

 • Question 15
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การแยกน้ำมันดิบจะใช้วิธีการใด

  answer choices

  การกลั่นธรรมดา

  การกลั่นลำดับส่วน

  การตกตะกอน

  การสกัดด้วยตัวทำละลาย

 • Question 16
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ถ้าต้องการแยกสารผสมที่ประกอบด้วยการบูรและเกลือแกง นักเรียนจะใช้วิธีการแยกสารแบบใด

  answer choices

  ละลายน้ำแล้วกรอง

  การระเหยแห้ง

  การตกตะกอน

  การสกัดด้วยตัวทำละลาย

 • Question 17
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การแยกเกลือออกจากน้ำทะเลโดยการทำนาเกลือ ใช้วิธีการแยกสารแบบใด

  answer choices

  ละลายน้ำแล้วกรอง

  การระเหยแห้งและการตกผลึก

  การตกตะกอน

  การสกัดด้วยตัวทำละลาย

 • Question 18
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การแยกสีและกลิ่นของดอกกุหลาบ ใช้วิธีการแยกสารแบบใด

  answer choices

  ละลายน้ำแล้วกรอง

  การระเหยแห้ง

  โครมาโทกราฟี

  การสกัดด้วยตัวทำละลาย การสลัดด้วยไอน้ำ

 • Question 19
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การแยกสารวิธืใดต่อไปนี้เป็นวิธีที่ไม่เหมาะสม

  answer choices

  การแยกน้ำมันพืชออกจากน้ำโดยการระเหยแห้ง

  การแยกน้ำตาลทรายบริสุทธิ์จากน้ำเชื่อมเข้มข้นโดยการตกผลึก

  การแยกสารสีเขียวออกจากใบเตยเพื่อประกอบอาหารโดยใช้การสกัดด้วยน้ำ

  การแยกน้ำมันหอมระเหยออกจากเปลือกส้มโดยการสกลัดโดยการกลั่นด้วย ไอน้ำ

 • Question 20
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ดวงกลมนำใบเตยมาขยำน้ำสะอาด เพื่อจะนำสีเขียวของใบเตยไปทำขนมเปียกปูน การแยกสีใบเตยต้องแยกด้วยวิธีการตามข้อใด

  answer choices

  การกรอง

  การระเหยแห้ง

  การตกตะกอน

  การสกัดด้วยตัวทำละลาย

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code