Chemistry

Image

BÀI 20 HÓA 8

1
play

12 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Câu 1: Khí nào nhẹ nhất trong tất cả các khí ?

  A. Khí cacbon đioxit (CO2).

  B. Khí nitơ (N2).

  C. Khí metan (CH4).

  D. Khí hiđro (H2).

 • 2. Multiple-choice
  1 minute
  1 pt

  Câu 2: Tỉ khối của khí A đối với không khí là dA/kk < 1. A là khí nào trong các khí sau đây?

  A. N2

  B. CO2

  C. O2

  D. H2S

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Câu 3: Có thể thu khí NH3 bằng phương pháp nào?

  A. Cách nào cũng được.

  B. Để bình nằm ngang.

  C. Đặt úp ngược bình.

  D. Để đứng bình.

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes