QUIZ
Karbonil (C=O) Grubu İçeren Bileşikler-II
Save
Copy and Edit
INSTRUCTOR-LED SESSION
Start a live quiz
ASYNCHRONOUS LEARNING
Assign homework
20 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Hangi fonksiyonel grup resmedilmiştir?

  answer choices

  hidroksil grubu

  karboksil grubu

  amino grubu

  amid grubu

  keton grubu

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Molekül üzerinde hangi fonksiyonel grup (lar) var? (uygun olan tüm seçenekleri işaretleyin)

  answer choices

  karbonil keton

  hidroksil

  karboksilik asit

  Amino grubu

  amid grubu

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mevcut fonksiyonel gruba göre bileşiği sınıflandırın.

  answer choices

  eter

  ester

  karboksil grubu

  keton

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bu organik bileşik hangi fonksiyonel gruba sahiptir?

  answer choices

  amid

  keton

  nitro

  amino

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ________ organik asit olarak davranır.

  answer choices

  karboksil grubu

  karbonil grubu

  metil grubu

  sülfidril grubu

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bir karboksilik asit ve bir alkolün reaksiyonunun ürünleri _________________

  answer choices

  Keton ve su

  Amid ve su

  asit klorür ve su

  Ester ve su

  Ester ve eter

 • Question 7
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Karboksilik asitlerin kaynama noktalarının karşılaştırılabilir alkollerden daha yüksek olmasının nedeni ______________

  answer choices

  daha güçlü london dispersiyon etkileşimli dimerler olarak bulunmaları

  daha güçlü dipol-dipol etkileşimli dimerler olarak bulunmaları

  daha güçlü hidrojen bağlı dimerler olarak bulunmaları

  daha güçlü kovalent bağlı dimerler olarak bulunmaları

 • Question 8
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Aşağıdaki asitlerden hangisi suda en çok çözünür?

  answer choices

  etanoik asit

  hekzanoik asit

  oktanoik asit

  pentanoik asit

 • Question 9
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bileşiğin IUPAC adı: ____________________

  answer choices

  2-hidroksibütanoik asit

  3-hidroksibütanoik asit

  2-hidroksipropanoik asit

  1-karboksi-2-propanol

 • Question 10
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  IUPAC sistematik isimlendirme kurallarına göre molekül adı: ______________

  answer choices

  2-metil-4-bütanoik asit

  2-metil-4-pentanoik asit

  3-metilbütanoik asit

  3-metilpentanoik asit

 • Question 11
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Hangi bileşik en yüksek kaynama noktasına sahiptir?

  answer choices

  Bütan

  Dietil eter

  2-Bütanol

  Bütanoik asit

 • Question 12
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Hangisi metanoik asittir?

  answer choices
 • Question 13
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  En düşükten en yükseğe doğru, karboksilik asitlerin doğru kaynama noktası sırası hangisidir?

  answer choices

  metanoik asit, etanoik asit, bütanoik asit, propanoik asit

  metanoik asit, propanik asit, bütanoik asit, etanoik asit

  metanoik asit, etanoik asit, propanoik asit, bütanoik asit

  etanoik asit, metanoik asit, propanoik asit, bütanoik asit

 • Question 14
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Esterin IUPAC adı: _________

  answer choices

  Metil Propanat

  Metil Metanat

  Etil Etanat

  Metil Etanat

 • Question 15
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bileşiğin IUPAC adı: ________

  answer choices

  1,1,1-trimetilbütanoik asit

  1,1,1-trimetilpentanoik asit

  4,4-dimetilbütanoik asit

  4,4-dimetilpentanoik asit

 • Question 16
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bileşiğin IUPAC adı: _______

  answer choices

  Bütil etanat

  Etil bütanat

  Butiletan-1-at

  Etilbütan-1-at

 • Question 17
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Molekülün IUPAC adı: __________

  answer choices

  Etoksi 2-metilhekzanoik asit

  Etil 5-metillhekzanoat

  Etil 2-heptanoat

  Etil 2-metilhekzan0at

 • Question 18
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Molekülün IUPAC adı: _______

  answer choices

  2,3,4-triflorobütanoik asit

  1,2,3-triflorobütanoik asit

  2,3,4-triflorobütanat

  1,2,3-triflorobütanat

 • Question 19
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Burada resmedilen esteri oluşturmak için hangi karboksilik asit ve alkol kondens oldu?

  answer choices

  propanol ve heptanoik asit

  Heptanol ve propanoik asit

 • Question 20
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dekanoik asiti suda çözünür kılmak için ne yaparsınız?

  answer choices

  Bronsted-Lowry bazlarıyla reaksiyona sokarak tuzunu elde ederim.

  Lewis asitleri ile eliminasyon reaksiyona sokarak karbon sayısını azaltırım.

  Haloalkanlar ile tepkimeye girmesini sağlarım.

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code