QUIZ
บทที่ 6 การสร้างแบบสอบถามและการเก็บข้อมูลภาคสนาม
kittchaya_56370
21 minutes ago
Save
Copy and Edit
INSTRUCTOR-LED SESSION
Start a live quiz
ASYNCHRONOUS LEARNING
Assign homework
10 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  1. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

  answer choices

  ก. แบบฟอร์มสำหรับการปฏิบัติงานจะแตกต่างกันตามลักษณะของงานวิจัยแต่ละประเภท

  ข. ผู้วิจัยไม่จำเป็นต้องกำหนดแบบฟอร์มเพื่อใช้ตรวจเช็คการปฏิบัติงาน

  ค. ลักษณะของแบบฟอร์มสำหรับการสังเกตการณ์จะยากกว่าแบบสอบถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์

  ง. แบบฟอร์มสำหรับตรวจสอบการปฏิบัติงานต้องง่ายต่อการบันทึก

 • Question 2
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  2. เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับรายได้ การศึกษา สถานภาพการสมรส คือข้อมูลชนิดใด

  answer choices

  ก. ข้อมูลที่เกี่ยวกับพฤติกรรม

  ข. ข้อมูลในลักษณะสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้ตอบแบบสอบถาม

  ค. ขอบเขตของความรู้เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถาม

  ง. ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นหรือทัศนคติ

 • Question 3
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  3. ข้อใดคือองค์ประกอบส่วนแรกที่พบในแบบสอบถาม

  answer choices

  ก. คำอธิบาย

  ข.คำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว

  ค.หนังสือขอความร่วมมือ

  ง. ข้อเสนอแนะ

 • Question 4
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  4. ข้อใดเป็นลักษณะคำถามแบบเปิด

  answer choices

  ก. คุณมีความเห็นอย่างไรกับลูกอมโอเลย์รสใหม่ที่พึ่งวางตลาดเมื่อเร็วๆนี้

  ข. คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับธุรกิจแฟรนชายน์ในปัจจุบัน

  ค. คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับรถยนต์ฮอนด้า แจส รูปโฉมใหม่

  ง. คุณมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ในขณะนี้

 • Question 5
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  5. วิธีการเก็บข้อมูลที่ใช้กันมากที่สุดคือข้อใด

  answer choices

  ก. การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

  ข. การเก็บข้อมูลโดยการสังเกตการณ์

  ค. การเก็บข้อมูลด้วยการเข้าร่วมในการสังเกตการณ์

  ง. การเก็บข้อมูลโดยการใช้พนักงานออกไปสัมภาษณ์

 • Question 6
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  6. แบบฟอร์มที่ดีสำหรับบันทึกการสังเกตการณ์ต้องมีลักษณะอย่างไร

  answer choices

  ก. ไม่ต้องเจาะจงว่าขณะนี้กำลังสังเกตการณ์สินค้าอะไร

  ข. มีแบบและวิธีการบันทึกที่ซับซ้อน

  ค. ไม่จำเป็นต้องกำหนดสถานที่และเวลาที่ทำการสังเกตการณ์

  ง. เป็นแบบฟอร์มที่ง่ายต่อการประมวลข้อมูล

 • Question 7
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  7. เป็นข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติของผู้ตอบที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งยากแก่การวัดมาก คือข้อมูลชนิดใด

  answer choices

  ก. ข้อมูลที่เกี่ยวกับพฤติกรรม

  ข. ข้อมูลในลักษณะสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้ตอบแบบสอบถาม

  ค .ขอบเขตของความรู้เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถาม

  ง. ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นหรือทัศนคติ

 • Question 8
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  8. จากรูปภาพ เป็นการเก็บข้อมูลด้วยวิธีใด

  answer choices

  ก. แบบกำหนดให้เลือก

  ข. แบบให้กรอกคำตอบด้วยตนเอง

  ค. แบบเรียงลำดับความสำคัญหรือความพึงพอใจ

  ง. แบบให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติม

 • Question 9
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  9. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับคำถามแบบให้เรียงลำดับความสำคัญ

  answer choices

  ก. ผู้ตอบสามารถเลือกคำตอบที่ใกล้เคียงกับตนเองมากที่สุดเพียงข้อเดียว

  ข. เป็นการสอบถามความคิดเห็นโดยให้ผู้ตอบเปรียบเทียบลำดับความสำคัญของคำตอบ

  ค. เป็นผู้ตอบสามารถตอบได้หลายคำตอบ เป็นการพยายามหาคำตอบเกี่ยวกับข้อเท็จจริง

  ง. เป็นคำถามที่มีคำตอบให้เลือกตอบเพียง 2 ข้อ

 • Question 10
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  10. ถ้าต้องสัมภาษณ์ผู้เดินถนน ควรใช้เวลาสัมภาษณ์เท่าใดถึงจะเหมาะสม

  answer choices

  ก. 2-3 นาที

  ข. 4-5 นาที

  ค. 7-8 นาที

  ง. 9-10 นาที

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code