Biology

12th

grade

Image

LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN

63
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  45 seconds
  1 pt

  Cá thể có KG  AbaB\frac{Ab}{aB}   giảm phân xảy ra hoán vị gen với tần số f = 40%. Tỉ lệ các loại giao tử là:

  % AB = % ab = 30%; % Ab = % aB = 20%

  % AB = % ab = 20%; % Ab = % aB = 30%

  % AB = % ab = 40%; % Ab = % aB = 10%

  % AB = % ab = 10%; % Ab = % aB = 40%

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Ở ruồi giấm hoán vị gen xảy ra ở giới tính nào?

  Chỉ xảy ra ở giới đực

  Chỉ xảy ra ở giới cái

  Chủ yếu xảy ra ở giới đực

  Xảy ra ở cả 2 giới đực và cái với tỉ lệ như nhau

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Phát biểu nào là không đúng khi nói về liên kết gen?

  Liên kết gen làm hạn chế xuất hiện các biến dị tổ hợp

  Liên kết gen là do các gen cùng nằm trên 1 NST nên không thể phân li độc lập với nhau được

  Số nhóm liên kết tương ứng với số NST lưỡng bội của loài

  Liên kết gen đảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm tính trạng

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?