Physics

12th

grade

Image

SÓNG DỪNG - BÀI TẬP

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  (TH) Một sợi dây hai đầu cố định dài 1 m có tất cả 5 nút sóng. Biết tốc độ truyền sóng là 5 m/s. Tần số sóng là

  5 Hz.

  10 Hz.

  20 Hz.

  25 Hz.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  (NB) Một dây có sóng dừng với khoảng cách giữa 2 nút sóng liên tiếp là là 3 cm. Biết tần số sóng là 40 Hz. Tốc độ truyền sóng là

  120 cm/s.

  240 cm/s.

  320 cm/s.

  480 cm/s.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  (NB) Một dây dẫn có sóng dừng với chu kì 1/32 s. Khoảng cách giữa 4 bụng sóng liên tiếp là 18 cm. Tốc độ truyền sóng là

  384 cm/s.

  412 cm/s.

  456 cm/s.

  288 cm/s.

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?