Education

ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์คืออะไร

  การช่วยเหลืองานในด้านต่างๆ

  การเล่นเกมแบบลื่นสบาย

  การโพส Facebook เพื่อเรียกยอดไลค์

  การส่งการบ้านให้เพื่อนลอกผ่านคอมพิวเตอร์

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  ประโยชน์ภาษาอังกฤษเขียนอย่างไร

  strength

  behalf

  benefit

  Income

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ด้านการศึกษา

  ช่วยในการสอนในรูปแบบใหม่

  ช่วยการนำเสนองานที่มีความน่าสนใจ

  ช่วยในการสแกนงานได้

  ช่วยในการทำสื่อที่ทันสมัย

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes