Quiz
วิทยาการคำนวณ ม.5 ข้อสอบ 1/63
2 days ago by
auttapolp53
Save
Edit
Live modes
Start a live quiz
Asynchronous learning
Assign homework
20 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  สิ่งใดคือประโยชน์ที่สำคัญที่สุด ของการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ

  answer choices

  แสดงรายละเอียดของข้อมูลได้อย่างครบถ้วน

  ดึงดูดความสนใจผู้อ่านให้มาดูภาพที่นำเสนอ

  นำเสนอข้อมูลที่มีปริมาณมากได้โดยใช้พื้นที่น้อย

  มองเห็นมุมมองของผู้นำเสนอได้ตรงตามต้องการ

 • Question 2
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่นำมาใช้ เพื่อเลือกรูปแบบการนำเสนอ

  answer choices

  วัตถุประสงค์ของการนำเสนอ

  สภาพแวดล้อมของการนำเสนอ

  ความรู้ความเข้าใจในการนำเสนอ

  ประเภทของสารสนเทศที่จะนำเสนอ

 • Question 3
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

  answer choices

  แผนภูมิแท่งสามารถนำเสนอในแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้

  กราฟเส้นเหมาะจะใช้ในการพยากรณ์ข้อมูลในอนาคต

  แผนภูมิวงกลมใช้แสดงสัดส่วนของข้อมูล 2 หัวข้อที่สนใจ

  แผนภาพการกระจายเหมาะกับการแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล 2 ชุด

 • Question 4
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกใช้แผนภาพ

  answer choices

  แผนภูมิวงกลมควรทำเป็น 3 มิติเพื่อความสวยงาม

  แผนภูมิแท่งสามารถใช้ในการแสดงสัดส่วนร้อยละได้ดี

  กราฟเส้นแสดงการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลได้ดี

  แผนภาพการกระจายเหมาะสำหรับการแสดงข้อมูลที่มีปริมาณน้อย

 • Question 5
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  แผนภาพชนิดใดเหมาะกับการนำเสนอข้อมูลของน้ำหนักและส่วนสูงของนักเรียนทุกคนเพื่อหาแนวโน้ม

  answer choices

  แผนภูมิวงกลม

  แผนภูมิแท่ง

  กราฟเส้น

  แผนภาพการกระจาย

 • Question 6
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการแสดงค่าของตัวแปรในการมองเห็น

  answer choices

  ตำแหน่งสามารถใช้ในการจัดกลุ่มได้ดี

  ขนาดสามารถใช้บ่งปริมาณได้ดี

  การเน้นข้อมูลสามารถใช้สีและความเข้มประกอบกันได้

  รูปร่างและสีต้องใช้พร้อมกันเพื่อเพิ่มความแตกต่าง

 • Question 7
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการนำเสนอเนื้อหา

  answer choices

  แบบตู้กดน้ำเปรียบเสมือนการพูดคุยขณะกดน้ำ คือเป็นเพียงช่วงสั้น ๆ

  แบบร้านกาแฟเปรียบเสมือนการพูดคุยกันในร้านกาแฟซึ่งมีเสียงรบกวนมาก

  แบบห้องสมุดเปรียบเสมือนการหาข้อมูลในห้องสมุดซึ่งจะต้องมีการค้นคว้าเชิงลึก

  แบบห้องทดลองเน้นให้ผู้อ่านมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้อื่น

 • Question 8
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดควรทำในการนำเสนอข้อมูล

  answer choices

  กราฟแท่งใช้แกน y ที่ไม่เริ่มจากศูนย์เพื่อให้ค่าของข้อมูลดูต่างกันมาก ๆ

  ใช้ขนาดของรูปมีขนาดใหญ่กว่ามาก ๆ แทนข้อมูลที่มากกว่าเพียงเล็กน้อย เพื่อให้เห็นความแตกต่างชัดเจน

  ใช้แผนภูมิวงกลมสามมิติโดยนำข้อมูลสัดส่วนที่เราสนใจไว้ด้านหน้าเพื่อให้เห็นว่าข้อมูลมีปริมาณมาก

  ใช้แผนภาพการกระจายแสดงข้อมูลให้เห็นว่าตัวแปรสองตัวไม่มีแนวโน้มที่จะแปรผกผันกัน

 • Question 9
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  มาริสราทำงานอยู่ในบริษัทน้ำปลาแห่งหนึ่ง ซึ่งกำลังเตรียมข้อมูลรายชื่อประเทศ และจำนวนสินค้าส่ง 2 ปีย้อนหลัง เพื่อส่งให้ฝ่ายจัดส่งวางแผนการจัดส่งในปีนี้ โดยฝ่ายจัดส่งต้องการทราบสัดส่วนร้อยละของจำนวนสินค้าที่เคยส่งออก เปรียบเทียบกันระหว่างทวีป มาริสราควรเตรียมข้อมูลในรูปแบบใดจึงจะเหมาะสมที่สุด

  answer choices

  แผนภูมิแท่ง

  กราฟเส้น

  แผนภูมิวงกลมแบบโดนัท

  แผนภาพการกระจาย

 • Question 10
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  จากข้อมูลในตารางต่อไปนี้ ถ้านักเรียนต้องเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอถึงแนวโน้มการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย นักเรียนควรนำเสนอด้วยแผนภูมิชนิดใดจึงจะเหมาะสมที่สุด

  answer choices

  แผนภูมิแท่ง

  กราฟเส้น

  แผนภูมิวงกลม

  แผนภาพการกระจาย

 • Question 11
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อมูลใดต่อไปนี้ มีความเหมาะสมที่สุดที่นักเรียนจะนำมาใช้

  answer choices

  ข้อมูลยี่ห้อน้ำหอมที่ผู้ใช้เลือกใช้ซึ่งเก็บรวบรวมโดยบริษัทน้ำหอมยี่ห้อ ABC

  ข้อมูลรายได้ประชากรที่รวบรวมโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ

  ข้อมูลคะแนนสอบ O-NET ปีล่าสุดที่เผยแพร่โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

  ข้อมูลราคาอัญมณีชนิดต่าง ๆ ที่พบจากเสิร์ชเอนจินแต่ไม่มีระบุแหล่งที่มา

 • Question 12
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  จากตาราง ข้อมูลที่อยู่ในลำดับใดน่าจะเป็นข้อมูลที่ผิดพลาด

  answer choices

  ลำดับที่ 1

  ลำดับที่ 2

  ลำดับที่ 3

  ลำดับที่ 4

 • Question 13
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับค่าผิดปกติ Outlier

  answer choices

  ค่าผิดปกติคือข้อมูลที่มีค่าแตกต่างจากกลุ่มมาก

  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย โดยการนำค่าผิดปกติมารวมอาจทำให้ได้ค่าเฉลี่ยที่ต่างจากการไม่นำค่าผิดปกติมารวมมาก

  การสำรวจข้อมูลด้วยภาพ การกระจายมักทำให้พบเห็นค่าผิดปกติได้

  ค่าผิดปกติมาจากข้อผิดพลาดในการเก็บข้อมูลจึงควรลบทิ้งก่อนวิเคราะห์

 • Question 14
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการสำรวจข้อมูล

  answer choices

  การสำรวจข้อมูลสามารถทำได้โดยการนำข้อมูลมาแสดงเป็นภาพ

  การสำรวจข้อมูลอาจทำให้เราพบข้อผิดพลาดในการกรอกข้อมูลได้

  การสำรวจข้อมูลมักใช้แผนภูมิวงกลมในการดูการกระจายของข้อมูล

  การสำรวจข้อมูลมักใช้ฮิสโทแกรมในการสำรวจว่ามีค่าใดที่มีความถี่ผิดปกติจากค่าอื่นหรือไม่

 • Question 15
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อมูลในข้อใดเหมาะสมที่สุดกับการใช้แผนภาพการกระจายในการสำรวจข้อมูล

  answer choices

  ข้อมูลสัดส่วนเวลาของการใช้แอปพลิเคชันในมือถือของผู้ใช้งาน

  ข้อมูลสีของเสื้อที่มีนักเรียนชอบใส่ไปเที่ยวทะเล

  ข้อมูลจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดในวันต่างๆ ของปี

  ข้อมูลความชื้นสัมพันธ์ในอากาศ ณ อุณหภูิมิต่างๆ ที่เซ็นเซอร์วัดได้

 • Question 16
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดกล่าวถูกต้องมากที่สุดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล

  answer choices

  การสัมภาษณ์เป็นวิธีการเก็บข้อมูลที่ดีที่สุด

  การสังเกตเป็นวิธีการเก็บข้อมูลที่ต้องใช้เวลามากที่สุด

  การเก็บข้อมูลยิ่งมากยิ่งทำให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพมาก

  การกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน เป็นสิ่งแรกที่ควรทำก่อนการเก็บข้อมูล

 • Question 17
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  เกณฑ์การพิจารณาความเหมาะสมของข้อมูลในข้อใดต่อไปนี้ ควรนำมาพิจารณาเป็นลำดับแรก

  answer choices

  ความถูกต้องแม่นยำ

  ความทันสมัยของข้อมูล

  ความสอดคล้องกับการใช้งาน

  ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล

 • Question 18
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  การกระทำใดต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นการจัดข้อมูลให้เป็นระเบียบ

  answer choices

  เรียงลำดับข้อมูลตามวันที่ในการจัดเก็บ

  คำนวณหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลในแต่ละรายการ

  เรียงลำดับข้อมูลจากค่าที่น้อยที่สุดไปยังค่าที่มากที่สุด

  แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีข้อมูลครบถ้วน กับกลุ่มที่มีข้อมูลไม่ครบ

 • Question 19
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  จากกราฟเส้นแสดงอัราการว่างงานของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2550-2559 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

  answer choices

  ประเทศไทยมีอัตราการว่างงานลดลงอย่างต่อเนื่อง

  ประเทศไทยมีอัราการว่างงานของผู้ชายมากกว่าผู้หญิง

  กราฟเส้นน้ำแสดงให้เห็นว่าข้อมูลน่าจะมีความผิดพลาดเก็ดขึ้น

  กราฟเส้นนี้ช่วยให้เราคาดการณ์อัตราการว่างงานในอนาคตได้

 • Question 20
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล

  answer choices

  ลายพิมพ์นิ้วมือ

  ประวัติการศึกษา

  ประวัติอาขญากรรม

  รายการขายสินค้าในแต่ละวัน

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code