pencil-icon
Build your own quiz

Social Studies

10th

grade

Image

AP 10 - First Summative (Quarter 1)

974
plays

20 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Ang salitang ito ay nangangahulugan ring "kasalukuyan, moderno o napapanahon." Anong salita ito?

  Kontemporaryo

  Kontemporaryong Isyu

  Isyu

  Araling Panlipunan

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Ano ang ibig sabihin ng salitang "isyu"?

  Balitang Napapanahon

  Suliraning Panlipunan

  Kasaysayan ng bansa

  Argumento o suliranin

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Alin sa mga sumusunod ang pinaka-akmang kahulugan

  Ng Kontemporaryong Isyu? Ang

  kontemporaryong isyu ay tumutukoy sa _____

  mga suliranin sa kapaligiran

  mga suliranin na may partikular na kahalagahan sa kasalukuyang panahon at dapat bigyan ng solusyon

  mga suliraning personal at suliraning panlipunan na nararapat pagtuunan ng pansin at bigyan ng nararapat na solusyon

  suliraning napapanahon at pinag-uusapan

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?