Quiz
AP 10 - First Summative (Quarter 1)
Save
Edit
Live modes
Start a live quiz
Asynchronous learning
Assign homework
20 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ang salitang ito ay nangangahulugan ring "kasalukuyan, moderno o napapanahon." Anong salita ito?

  answer choices

  Kontemporaryo

  Kontemporaryong Isyu

  Isyu

  Araling Panlipunan

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ano ang ibig sabihin ng salitang "isyu"?

  answer choices

  Balitang Napapanahon

  Suliraning Panlipunan

  Kasaysayan ng bansa

  Argumento o suliranin

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Alin sa mga sumusunod ang pinaka-akmang kahulugan

  Ng Kontemporaryong Isyu? Ang

  kontemporaryong isyu ay tumutukoy sa _____

  answer choices

  mga suliranin sa kapaligiran

  mga suliranin na may partikular na kahalagahan sa kasalukuyang panahon at dapat bigyan ng solusyon

  mga suliraning personal at suliraning panlipunan na nararapat pagtuunan ng pansin at bigyan ng nararapat na solusyon

  suliraning napapanahon at pinag-uusapan

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bakit mahalaga na maunawaan ang mga kontemporaryong isyu?

  answer choices

  Dahil maaaring makaisip ng isa pang suliranin.

  Upang masuri, makapagbigay ng solusyon at mabago ang sarili at ang lipunan.

  Dahil ang tao ang nagdudulot ng mga suliranin.

  Upang maging bahagi ng suliranin.

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ito ay tumutukoy sa mga taong sama-samang naninirahan sa isang organisadong komunidad na may sinusunod na batas, tradisyon at pagpapahalaga.

  answer choices

  Lipunan

  Norms

  Kultura

  Institusyon

 • Question 6
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sino ang nagsabi na “ang lipunan ay kakikitaan ng tunggalian ng kapangyarihan.”?

  answer choices

  Emile Durkheim

  Adam Smith

  Karl Marx

  Charles Cooley

 • Question 7
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ang mga sumusunod ay mga Elemento ng Istrukturang Panlipunan maliban sa isa, alin ito?

  answer choices

  Institusyon

  Social Group

  Status

  Kultura

 • Question 8
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ang __________ ay tumutukoy sa gawain, obligasyon, responsibilidad, at karapatan ng indibidwal sa kanyang lipunan.

  answer choices

  Status

  Institusyon

  Social Group

  Roles

 • Question 9
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ito ang tumutugon sa pangangailangan at kagustuhan

  ng mamamayan.

  answer choices

  Ekonomiya

  Pamilya

  Edukasyon

  Pamahalaan

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ito ay tumutukoy sa dalawa o higit pang taong may magkakatulad na katangian na nagkakaroon ng

  ugnayan sa bawat isa at bumubuo ng isang ugnayang

  panlipunan.

  answer choices

  Institusyon

  Social Group

  Status

  Role

 • Question 11
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ito ay tumutukoy sa posisyong kinabibilangan ng isang indibidwal sa lipunan.

  answer choices

  Institusyon

  Status

  Social Group

  Role

 • Question 12
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Si Sarah ay nagmula sa pamilyang mahirap, siya ay

  nagsumikap, nag-aral nang mabuti, nagtrabaho at

  kinalaunan ay nagtayo ng sariling negosyo. Mula sa

  pagiging mahirap siya na ngayon ay matagumpay na

  negosyante. Anong uri ng status ito?

  answer choices

  Ascribed Status

  Status Symbol

  Achieved Status

  Civil Status

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ano ang pinaka-angkop na kahulugan ng Kultura?

  answer choices

  Ito ang kabuuang konseptong sangkap sa

  pamumuhay ng mga tao, ang batayan ng kilos, gawi

  at kabuuang gawain ng tao.

  Ito ang kabuuang pagkakakilanlan ng tao ayon sa

  grupong kaniyang kinabibilangan.

  Ang kultura ang bumubuhay sa isang komunidad.

  Ang kultura ay buhay na organisamo.

 • Question 14
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Anong uri ng kultura ang makikita sa larawan?

  answer choices

  Materyal

  Di-Materyal

 • Question 15
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Anong uri ng kultura ang makikita sa larawan?

  answer choices

  Materyal

  Di-Materyal

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ang _____ ay tumutukoy sa kahulugan at paliwanag

  tungkol sa pinaniniwalaan at tinatanggap na totoo.

  answer choices

  Norms

  Pagpapahalaga

  Paniniwala

  Simbolo

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Anong elemento ng kultura ang tinutukoy sa larawan?

  answer choices

  Norms

  Pagpapahalaga

  Paniniwala

  Simbolo

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Anong uri ng Norms ang ipinapakita ng larawan?

  answer choices

  Folkways

  Mores

 • Question 19
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ang _____ ay ang paglalapat ng kahulugan sa isang

  bagay ng mga taong gumagamit nito.

  answer choices

  Norms

  Pagpapahalaga

  Paniniwala

  Simbolo

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bakit kailangang gumamit ng simbolo ang mga tao sa

  lipunan?

  answer choices

  Dahil ito ang nagpapaganda sa kanilang kultura.

  Upang maging maayos ang paraan ng pagsulat.

  Dahil ito ang ginagamit na daloy ng komunikasyon

  ng mga grupo ng tao sa isang lipunan.

  Upang magkaroon ng maayos na pamamahala.

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code